Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.09.2023 19:59

Karta obstarávania #EÚ/A/2019/802
Rekonštrukcia časti D - kúpeľne

Informácie

ID zákazky
5540
Názov predmetu
Rekonštrukcia časti D - kúpeľne
Číslo spisu
EÚ/A/2019/802
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
21 666,88 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45215220-5 - Stavebné práce na stavbe sociálnych zariadení okrem dotovaných obytných domov
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom rekonštrukcie objektu "D" sú stavebné úpravy navrhnuté za účelom vytvorenia kúpeľní pre klientov na troch podlažiach. Jedná sa o nevyužitý priestor príručných skladov na jednotlivých podlažiach. Stavebné úpravy nezasahujú do nosných prvkov objektu. Úpravy spočívajú v zrealizovaní rozvodov vody, kanalizácie a VZT zariadenia v mieste zriadených kúpeľní a následných úprav povrchov stien a podláh.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
21.11.2019 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
Adresa
Garbiarska 4
Košice - mestská časť Staré Mesto
04001, Slovenská republika
Procesný garant
Viera Danková
vo.sspmk@gmail.com
+421 911216832

Dokumenty