Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 21.01.2022 02:24

Karta obstarávania #TSK24
„Napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj - etapa č.1“

Informácie

ID zákazky
5589
Názov predmetu
„Napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj - etapa č.1“
Číslo spisu
TSK24
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
720 548,98 EUR
Hlavný CPV
45215100-8 - Stavebné práce na stavbe budov určených pre zdravotníctvo
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Áno
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je rekonštrukcia a rozšírenie hlavného rozvádzača, úprava s rozvodov NN a s tým súvisiace stavebné úpravy Nemocnice s poliklinikou v Prievidzi. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. Nie je možné uzavrieť viacero zmlúv pretože predmet zákazky je jedným logickým funkčným celkom a požaduje sa jedna záruka.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
05.12.2019 08:00:00
Plánované otváranie ponúk
05.12.2019 08:30:00

Centrálny verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Trenčiansky samosprávny kraj
Adresa
K dolnej stanici 7282/20A
Trenčín
911 01, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Eva Princová
agenturavo@prevax.sk
+421 904966360

Dokumenty