Stav: Ukončená

Serverový čas: 18.06.2024 00:41

Karta zákazky #Tatry 12/2024
Lesnícke služby v ťažbovom procese na zlepšenie biotopov pre hlucháňa hôrneho pre OZ Tatry, LS Námestovo - výzva č. 12/2024

Informácie

ID zákazky
55931
Názov predmetu
Lesnícke služby v ťažbovom procese na zlepšenie biotopov pre hlucháňa hôrneho pre OZ Tatry, LS Námestovo - výzva č. 12/2024
Číslo spisu
Tatry 12/2024
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
21 100,66 EUR
Hlavný CPV
77230000-1 - Služby súvisiace s lesníctvom
Doplňujúci CPV
77211000-2 - Služby súvisiace s ťažbou dreva
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je zadanie čiastkovej zákazky- výzvy v rámci zriadeného DNS na predmet zákazky s názvom: „Lesnícke služby v ťažbovom procese na zlepšenie hniezdnych príležitostí a so zameraním na vytváranie vhodných biotopov pre hlucháňa hôrneho“, ktoré sú zaradené podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu skupín:

Hlavný slovník
77230000-1 Služby súvisiace s lesníctvom
77211000-2 Služby súvisiace s ťažbou dreva

Bližšie vymedzenie predmetu zákazky:
Predmetom zákazky bude vykonanie ťažbového procesu na zlepšenie hniezdnych príležitostí a so zameraním na vytváranie vhodných biotopov. Ide teda o výchovné ťažbové procesy v mladých lesných porastoch s vekom od 20 do 50 rokov formou prebierky. Cieľom je znižovanie hustoty, prípadne vytvorenie mozaikovitej štruktúry mladých lesných porastov na zakmenenie 0,7 s rozčlenením lesných porastov približovacími linkami. Výsledkom realizovaných opatrení má byť diferenciácia porastovej štruktúry vybratých lesných porastov, za účelom zlepšenia hniezdnych príležitostí vtákov v lese a iných prvkov zvyšujúcich biodiverzitu lesných ekosystémov aktívnymi manažmentovými opatreniami so zameraním na vytváranie vhodných biotopov pre hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus).
Pojem „lesnícke služby v ťažbovom procese“, na účely tohto verejného obstarávania, predstavuje proces zahrňujúci technologickú prípravu pracoviska, ťažbu stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto, manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste na určené sortimenty, označenie údajov a ich zaznamenanie do IS (PSPD, iné) a poťažbová úprava pracoviska.

Popis technológii je uvedený súťažných podkladoch.
Verejný obstarávateľ LESY Slovenskej republiky, štátny podnik vyhlasuje čiastkovú zákazku v pôsobnosti Organizačnej zložky OZ Tatry.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Činnosti budú spolufinancované z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022 z podopatrenia 8.5 -Podpora na investície do zlepšenia odolnosti enviromentálnej hodnoty lesných ekosystémov, činnosť: Zlepšenie hniezdnych príležitostí vtákov v lese a iných prvkov zvyšujúcich biodiverzitu lesných ekosystémov aktívnymi manažmentovými opatreniami so zameraním na vytváranie vhodných biotopov pre hlucháňa hôrneho ( Tetrao urogallus) v lesných porastoch v čase prebierkového veku do 50 rokov na definovaných lokalitách v zmysle metodiky vypracovanej Národným lesníckym centrom.
Výzva č. 55/PRV/2022, názov projektu: Zlepšenie stavu lesných porastov pre hlucháňa na OZ Tatry (kód projektu 085ZA550001)

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
14.05.2024 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
14.05.2024 09:10:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY SR, Organizačná zložka OZ Tatry
Adresa
Juraja Martinku 110/6
Liptovský Hrádok
03311, Slovenská republika
Procesný garant
Pavol Tisoň
pavol.tison@lesy.sk
+421 905351526

Dokumenty