Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 28.01.2022 10:20

Karta obstarávania #3613/2019
Rekonštrukcia objektu Domu smútku v Žiari nad Hronom - časť elektroinštalácia

Informácie

ID zákazky
5648
Názov predmetu
Rekonštrukcia objektu Domu smútku v Žiari nad Hronom - časť elektroinštalácia
Číslo spisu
3613/2019
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
11 343,31 EUR
Hlavný CPV
45311200-2 - Elektroinštalačné práce v neobytných budovách
Doplňujúci CPV
45000000-7 - Stavebné práce
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je realizácia prác súvisiacich s rekonštrukciou elektrokúrenia a osvetlenia v objekte Dom smútku v Žiari nad Hronom v zmysle projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a to v súlade v súčasnosti s platnými STN a predpismi (v náväznosti na skutkový stav). Dielo bude realizované v súlade s projektovou dokumentáciou.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
27.11.2019 14:00:00
Plánované otváranie ponúk
27.11.2019 14:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Žiar nad Hronom
Adresa
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovenská republika
Procesný garant
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Dokumenty