Stav: Ukončená

Serverový čas: 16.01.2019 13:36

Karta obstarávania #06646/2018/ODDFIVO
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre DDaDSS LUNA Brezno

Informácie

ID zákazky
565
Názov predmetu
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre DDaDSS LUNA Brezno
Číslo spisu VO
06646/2018/ODDFIVO
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
26 306,00 EUR
Hlavný CPV
15100000-9 - Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky mäsa a mäsových výrobkov pre DDaDSS LUNA Brezno podľa špecifikácie uvedenej v Príl.č.1.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Obstarávateľ požaduje zabezpečiť dodanie predmetu zákazky podľa dodacích podmienok uvedených v Príl.č.2 Rámcová dohoda. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, od účinnosti rámcovej dohody na 12 mesiacov, ale najviac v dohodnutom finančnom rozsahu vo výške 26 306,00 EUR bez DPH a 31 567,20 EUR s DPH.

Termíny

Predkladanie ponúk
01.06.2018 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA Brezno
Adresa
Fraňa Kráľa 23
Brezno
977 01, Slovenská republika
Procesný garant
Beáta Fulnečková
beata.fulneckova@bbsk.sk
+421 484325127
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
http://www.ddluna.sk/

Dokumenty