Stav: Ukončená

Serverový čas: 17.07.2024 21:58

Karta zákazky #12/DNS/OZ Šariš/2024_2x
Nákup oceľových rúr MES Bardejov - časť „B“- výzva č. 02/2024

Táto zákazka je súčasťou DNS #26463-MUT Nákup rúr

Informácie

ID zákazky
56702
Názov predmetu
Nákup oceľových rúr MES Bardejov - časť „B“- výzva č. 02/2024
Kategória DNS
časť „A“ - Nákup betónových/železobetónových rúr
Číslo spisu
12/DNS/OZ Šariš/2024_2x
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
44164310-3 - Rúry a príslušenstvo (spojky)
Doplňujúci CPV
44114220-0 - Betónové rúry a ich príslušenstvo (spojky)
44163130-0 - Kanalizačné rúry
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je nákup oceľových rúr s nasledovnou špecifikáciou:

Oceľová rúra, DN 530 mm dĺžka L 11 000 mm hrúbka steny 63 mm v počte: 10 ks, vrátane dopravy

Predávajúci do súťaže stanoví svoju vzdialenosť do miesta dodania predmetu zákazky Manipulačno-expedičný sklad Bardejov, ul. Priemyselná č. 1448, 085 01 Bardejov.
Netreba si ju zamieňať s dopravným cyklom, ktorý je vzdialenosť do miesta dodania predmetu zákazky od miesta nakládky x 2.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Miesto dodania predmetu zákazky: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Odštepný závod Šariš, Manipulačno-expedičný sklad Bardejov, ul. Priemyselná č. 1448, 085 01 Bardejov.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
11.06.2024 11:00:00
Plánované otváranie ponúk
11.06.2024 11:05:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY SR, Organizačná zložka OZ Šariš
Adresa
Obrancov mieru 6
Prešov
08001, Slovenská republika
Procesný garant
Peter Fedor
peter.fedor@lesy.sk
+421 907916612

Dokumenty