Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 31.05.2020 14:04

Karta obstarávania #60302/2019/11
Modernizácia stabilného hasiaceho zariadenia v objektoch tunela Branisko

Informácie

ID zákazky
5809
Názov predmetu
Modernizácia stabilného hasiaceho zariadenia v objektoch tunela Branisko
Číslo spisu VO
60302/2019/11
Číslo z vestníka VO
35957 - MST, 261/2019 - 27.12.2019
Číslo z vestníka EU
2019/S 247-608450 - 23.12.2019
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
1 545 000,00 EUR
Hlavný CPV
24100000-5 - Plyny
Doplňujúci CPV
31620000-8 - Zvukové alebo svetelné signalizačné zariadenia
31625100-4 - Systémy na detekciu požiarov
35111300-8 - Hasiace zariadenia
44160000-9 - Diaľkové potrubia, potrubia, rúry, obalenie/obloženie, kladenie a podobné prvky
44320000-9 - Káble a súvisiace výrobky
45221241-3 - Stavebné práce na cestných tuneloch
45314300-4 - Inštalovanie kabeláže
45343200-5 - Inštalovanie protipožiarnych zariadení
71320000-7 - Inžinierske projektovanie
VO sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Verejný obstarávateľ pred vyhlásením postupu zadávania zákazky dôkladne zvážil a vzal do úvahy všetky skutočnosti, ktoré sa týkajú vhodnosti, resp. nevhodnosti rozdelenia predmetnej zákazky na časti. Nerozdelenie predmetu zákazky je z dôvodu, že protipožiarno-technický systém stabilného hasiaceho zariadenia v objektoch tunela Branisko predstavuje jeden funkčný celok, ktorý je súčasťou technologického vybavenia tunela Branisko. Kvôli uvedenému je nutné, aby realizáciu vykonal jeden dodávateľ s požadovanými schopnosťami a v požadovanej kvalite. Pri rozdelení zákazky je možné predpokladať navýšenie nákladov na realizáciu a možné problémy pri koordinácii viacerých subdodávateľov. Z uvedených dôvodov nie je reálna možnosť rozdelenia predmetu zákazky na časti.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky Modernizácia stabilného hasiaceho zariadenia v objektoch tunela Branisko, je dodanie tovaru, činnosti spojenej s montážou tovaru a uvedenia zariadení SHZ do prevádzky, podľa projektovej dokumentácie Posúdenie súčasného stavu Stabilného hasiaceho zariadenia dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS) na objekt tunela Branisko (SSÚD10). Predmetom zákazky je výmena existujúceho aerosólového stabilného hasiaceho zariadenia, za stabilné hasiace zariadenie s plynným hasiacim médiom, ktoré pri vypustení nepoškodzuje zariadenia v dotknutom hasebnom úseku. Predmetom zákazky je aj technický servis počas celej doby trvania zákazky, t.j. 24 mesiacov odo dňa podpísania preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
07.02.2020 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
07.02.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Adresa
Dúbravská cesta 14
Bratislava
841 04, Slovenská republika
Procesný garant
Andrea Szöllösyová
andrea.szollosyova@ndsas.sk
+421 258311763

Dokumenty