Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 21.01.2022 03:52

Karta obstarávania #TSK28
„Jednotka magnetickej rezonancie – Centrum diagnostiky (stavebná časť)“

Informácie

ID zákazky
6041
Názov predmetu
„Jednotka magnetickej rezonancie – Centrum diagnostiky (stavebná časť)“
Číslo spisu
TSK28
Číslo z vestníka VO
168 - WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
2 071 848,89 EUR
Hlavný CPV
45215100-8 - Stavebné práce na stavbe budov určených pre zdravotníctvo
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Áno
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je vybudovanie nového pavilónu diagnostiky s priamym napojením na jestvujúci urgentný príjem v NsP Považská Bystrica. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. Nie je možné uzavrieť viacero zmlúv pretože predmet zákazky je jedným logickým funkčným celkom a požaduje sa jedna záruka.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
01.04.2020 08:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
01.04.2020 08:20:00

Centrálny verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Trenčiansky samosprávny kraj
Adresa
K dolnej stanici 7282/20A
Trenčín
911 01, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Eva Princová
agenturavo@prevax.sk
+421 904966360

Dokumenty