Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.09.2023 05:17

Karta obstarávania #EPÚ/A/2019/317
Maliarske a natieračské práce

Informácie

ID zákazky
6073
Názov predmetu
Maliarske a natieračské práce
Číslo spisu
EPÚ/A/2019/317
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
45442100-8 - Maliarske a natieračské práce
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky sú stavebné práce pozostávajúce z maliarskych a natieračských prác podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1.
Miesto dodania predmetu zákazky:
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4, Košice
Zariadenie opatrovateľskej služby, Južná trieda 23, 040 01 Košice

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
23.01.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
Adresa
Garbiarska 4
Košice - mestská časť Staré Mesto
04001, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Viera Danková
vo.sspmk@gmail.com
+421 911216832

Dokumenty