Stav: Zrušená

Serverový čas: 16.04.2024 16:42

Karta obstarávania #4090/2020-260 MST
Rozšírenie kapacity diskového poľa

Informácie

ID zákazky
6384
Názov predmetu
Rozšírenie kapacity diskového poľa
Číslo spisu
4090/2020-260 MST
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
1 610 227,00 EUR
Hlavný CPV
30236100-3 - Zariadenia na rozšírenie pamäti
Doplňujúci CPV
80531200-7 - Technické školenia
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je zabezpečenie rozšírenia kapacity existujúcich zariadení komunikačnej infraštruktúry objednávateľa a to dodaním rozširujúcich jednotiek, pre rozšírenie kapacity diskového poľa podľa technickej špecifikácie predmetu zákazky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
20.05.2020 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
20.05.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Adresa
Dobrovičova 12
Bratislava
812 66, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Kristína Ščepková
kristina.scepkova@land.gov.sk
+421 259266230
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/255

Dokumenty