Stav: Ukončená

Serverový čas: 12.04.2021 17:18

Karta obstarávania #28/2020
Revízie elektrických rozvodov budov a odborné prehliadky elektrických spotrebičov

Informácie

ID zákazky
6558
Názov predmetu
Revízie elektrických rozvodov budov a odborné prehliadky elektrických spotrebičov
Číslo spisu VO
28/2020
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
7 500,00 EUR
Hlavný CPV
71630000-3 - Technická inšpekcia a skúšanie
Doplňujúci CPV
71632000-7 - Technické skúšky
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

V zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami v platnom znení, je Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice povinné zabezpečiť odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení pre objekty vo svojej správe. Odbornou prehliadkou a odbornou skúškou sa preveruje stav bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia. Ide o jednorázové vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok vrátane vypracovania odborných správ: vykonanie odbornej revízie elektrickej inštalácie budovy SSPmK, vykonanie odbornej prehliadky a skúšky elektrických zariadení, predĺžovacích káblov a elektrických spotrebičov, vrátane založenia karty elektrického spotrebiča a vykonanie odbornej prehliadky bleskovej ochrany objektu.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
02.03.2020 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
Adresa
Garbiarska 4
Košice - mestská časť Staré Mesto
04001, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Viera Danková
vo.sspmk@gmail.com
+421 911216832

Dokumenty