Stav: Ukončená

Serverový čas: 14.12.2018 09:04

Karta obstarávania #07032/2018/ODDVO
Dodávka ovocia a zeleniny pre DSS Hrabiny Nová Baňa

Informácie

ID zákazky
676
Názov predmetu
Dodávka ovocia a zeleniny pre DSS Hrabiny Nová Baňa
Číslo spisu VO
07032/2018/ODDVO
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
12 000,00 EUR
Hlavný CPV
15300000-1 - Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky ovocia a zeleniny pre DSS Hrabiny Nová Baňa podľa špecifikácie uvedenej v Príl.č.1.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Obstarávateľ požaduje zabezpečiť dodanie predmetu zákazky podľa dodacích podmienok uvedených v Príl.č.2 Rámcová dohoda. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, od účinnosti rámcovej dohody na 12 mesiacov, ale najviac v dohodnutom finančnom rozsahu vo výške 12 000,00 EUR bez DPH.

Termíny

Predloženie ponuky
21.06.2018 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Domov sociálnych služieb Hrabiny Nová Baňa
Adresa
Rekreačná 6393/60
Nová Baňa
968 01, Slovenská republika
Procesný garant
Beáta Fulnečková
beata.fulneckova@bbsk.sk
+421 484325127
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
http://www.dsshrabiny.sk

Dokumenty