Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.09.2023 22:55

Karta obstarávania #MK/A/2020/11217
Deratizácia zberných miest komunálneho odpadu (stanovištia kontajnerov) a verejného priestranstva v ich bezprostrednom okolí na území mesta Košice

Informácie

ID zákazky
6849
Názov predmetu
Deratizácia zberných miest komunálneho odpadu (stanovištia kontajnerov) a verejného priestranstva v ich bezprostrednom okolí na území mesta Košice
Číslo spisu
MK/A/2020/11217
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
60 320,00 EUR
Hlavný CPV
90923000-3 - Deratizačné služby
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom zmluvy je poskytnutie služieb podľa § 6 ods. 3 písm. e) v spojení s § 12 ods. 2 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov za účelom zamedzenia vzniku, šíreniu a obmedzeniu výskytu prenosných ochorení, dezinfekciou a reguláciou živočíšnych škodcov prostredníctvom deratizácie na zberných miestach komunálneho odpadu a verejného priestranstva v ich blízkom okolí na území mesta Košice na 2 rokov.

Predmet zmluvy bude vykonávaný na cca 1505 stanovištiach zberných nádob na odpad na verejných priestranstvách a verejného priestranstva v ich bezprostrednom okolí vo vzdialenosti cca 5 m na území mesta Košice, ktorý tvorí plochu č. 1 zmluvy. Príloha č.1 bude aktualizovaná počas roka t.j. pri ohlásení termínu začatia realizácie deratizačných prác pre objednávateľa.

Deratizácia sa uskutoční v priebehu 2 rokov v štyroch po sebe nasledujúcich deratizačných obdobiach a to :
a) 2x Jarný termín s časovým predpokladom v mesiacoch marec - apríl
b) 2x Jesenný termín s časovým predpokladom v mesiacoch október - november
Podrobnejšie informácie sú uvedené v návrhu zmluvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
16.03.2020 13:00:00
Plánované otváranie ponúk
16.03.2020 14:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Monika Cesnaková
monika.cesnakova@kosice.sk
+421 556419135

Dokumenty