Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 11.07.2020 13:08

Karta DNS #DNS-3
Dodanie ochranných pomôcok

Informácie

ID zákazky
7145
Názov predmetu
Dodanie ochranných pomôcok
Číslo spisu VO
DNS-3
Číslo z vestníka EU
2020/S 073-174035
Druh postupu
DNS
Typ obstarávania
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
6 000 000,00 EUR
Hlavný CPV
33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie
Centrálne verejné obstarávanie
Áno
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, ktorými sú ochranné pomôcky slúžiace na zabránenie šírenia chorôb a nákaz – o.i. jednorazových ochranných rúšok pre osobnú ochranu, respirátorov, ochranných štítov, chirurgických rukavíc, jednorazových ochranných oblekov, bezkontaktných teplomerov a iného.

Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa, Banskobystrickú regionálnu správu ciest, a.s., so sídlom Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica, IČO: 36 836 567, ROZVOJOVÚ AGENTÚRU Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o., IČO: 5174422 a ďalšie právnické osoby, ktoré sú založené alebo zriadené verejným obstarávateľom na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný charakter alebo obchodný charakter a sú úplne alebo z väčšej časti financované verejným obstarávateľom, sú kontrolované verejným obstarávateľom alebo verejný obstarávateľ vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov ich riadiacich alebo kontrolných orgánov (najmä organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa).

Predmetom zákazky je vytvorenie DNS na kúpu a dodanie tovaru, ktorý je bežne dostupný na trhu a ktorý je zaradený podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny XXX00000-Y - 331 – Zdravotnícke vybavenie, uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania (CPV).

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
11.05.2020 09:00:00
Plánované otváranie žiadostí
11.05.2020 09:30:00
Lehota na predkladanie žiadostí (dokvalifikovanie)
31.12.2024 23:59:59

Centrálny verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Procesný garant
Ľuboš Hláčik
lubos.hlacik@bbsk.sk
+421 484325644

Dokumenty