Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 16.04.2024 15:11

Karta obstarávania #2466/2018-260
Hodnotenie vývoja území s vysokou prírodnou hodnotou na poľnohospodárskej pôde

Informácie

ID zákazky
719
Názov predmetu
Hodnotenie vývoja území s vysokou prírodnou hodnotou na poľnohospodárskej pôde
Číslo spisu
2466/2018-260
Číslo z vestníka VO
11714-MSS
Číslo z vestníka EU
2018/S 158-362212
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
483 581,00 EUR
Hlavný CPV
72316000-3 - Analýza údajov
Doplňujúci CPV
79419000-4 - Hodnotiace konzultačné služby
72314000-9 - Zhromažďovanie a triedenie údajov
72310000-1 - Spracovanie údajov
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je monitorovanie a hodnotenie vybraných kvalitatívnych ukazovateľov na úrovni opatrení a jednotlivých operácii podľa konkrétnej priority PRV SR 2014-2020.

Oblasti zamerania monitorovania a hodnotenia sú územia vysokej prírodnej hodnoty (HNV). HNV sú územia s vysokým zastúpením druhov a biotopov, ktoré sú významné z hľadiska ich ochrany na európskej úrovni.

Predmetom monitorovania a hodnotenia sú nasledovné typy HNV:
-HNV Typ 1 - P4A - poľnohospodárska pôda s vysokým podielom poloprírodnej vegetácie (Biotopy prírodných a poloprírodných trávnych porastov).
-HNV Typ 2 - P4A Poľnohospodárska mozaiková krajina s nízkou intenzitou poľnohospodárstva a s prírodnými a štruktúrnymi prvkami (Historické štruktúry poľnohospodárskej krajiny - HŠPK)

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v kapitole C súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
17.09.2018 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Adresa
Dobrovičova 12
Bratislava
812 66, Slovenská republika
Procesný garant
Lucia Kohútková
lucia.kohutkova@land.gov.sk
+421 259266298

Dokumenty