Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.09.2023 01:44

Karta obstarávania #3-MČ-2020
Aktívne uhlie /uhlíkatý sorbent/

Informácie

ID zákazky
7290
Názov predmetu
Aktívne uhlie /uhlíkatý sorbent/
Číslo spisu
3-MČ-2020
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Hlavný CPV
24311000-7 - Chemické prvky, anorganické kyseliny a zlúčeniny
Doplňujúci CPV
24900000-3 - Čisté a rôzne chemické výrobky
24950000-8 - Špecializované chemické výrobky
24950000-8 - Špecializované chemické výrobky
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je nákup a dodanie presného množstva aktívneho uhlia/uhlíkatého sorbentu do miesta určenia.
Aktívne uhlie pre zariadenie na čistenie spalín:
Označenie aktívneho uhlia podľa CAS: 7440-44-0; podľa EINECS: 931-328-0.
Registračné číslo REACH: 01-2119488894-16-0000.
Jednotný colný kód: 3802 10 00.
Skupenstvo: prášok.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
13.05.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Michaela Čukašová
cukasova@olo.sk
+421 911402431

Dokumenty