Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 16.04.2024 16:00

Karta obstarávania #2551/2018-260
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet

Informácie

ID zákazky
737
Názov predmetu
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet
Číslo spisu
2551/2018-260
Číslo z vestníka VO
9385-MST
Číslo z vestníka EU
2018/S 129-293506
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
3 662 000,00 EUR
Hlavný CPV
30163100-0 - Karty na čerpanie pohonnýchlátok
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Áno
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je nákup nasledujúcich pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet (ďalej len "predmet zákazky"):
1.1 bezolovnatý automobilový benzín podľa normy STN EN 228
1.2 motorová nafta podľa normy STN EN 590
Predmet zákazky musí byť v súlade s aktuálne platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa predmetu zákazky v EÚ a v Slovenskej republike, najmä v oblasti environmentálnej, colnej a daňovej.
Súčasťou predmetu zákazky je vystavenie a dodanie palivových kariet, ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za nákup predmetu zákazky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Predloženie ponuky
06.08.2018 10:00:00

Centrálny verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Adresa
Dobrovičova 12
Bratislava
812 66, Slovenská republika
Procesný garant
Ján Lipták
jan.liptak@land.gov.sk
+421 259266298

Dokumenty