Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 06.12.2019 19:06

Karta obstarávania #R3-3/024/2017
Maliarske a natieračské práce – Nemocnica akad. L. Dérera

Informácie

ID zákazky
74
Názov predmetu
Maliarske a natieračské práce – Nemocnica akad. L. Dérera
Číslo spisu VO
R3-3/024/2017
Číslo z vestníka VO
111/2017; 7943-WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ obstarávania
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
228 000,00 EUR
Hlavný CPV
45442100-8 - Maliarske a natieračské práce
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je vykonávanie maliarskych a natieračských prác a ostatných s tým súvisiacich prác, v priestoroch Nemocnice akad. L. Dérera, Bratislava - Kramáre podľa špecifikácie a podmienok uvedených v týchto súťažných podkladoch.
Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je vyčistenie priestorov po dodaní stavebných prác, odvoz a likvidácia stavebného odpadu.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Ostatné / Kritéria
29.06.2017 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica Bratislava
Adresa
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Slovenská republika
Procesný garant
Jan Mlynarčík
jan.mlynarcik@unb.sk
+421 905607915

Dokumenty