Stav: Zrušená

Serverový čas: 20.03.2019 10:54

Karta obstarávania #34092/2018/Baz
Výroba a osadenie informačného pylónu a úprava vstupu TTIP z Mikovíniho ulice

Informácie

ID zákazky
741
Názov predmetu
Výroba a osadenie informačného pylónu a úprava vstupu TTIP z Mikovíniho ulice
Číslo spisu VO
34092/2018/Baz
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
16 859,55 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je zhotovenie, dodanie a osadenie informačného pylónu s názvami spoločností v prenájme a stavebnej úpravy jestvujúceho oplotenia pri jestvujúcom vstupe do areálu TTIP - Trnava Industrial Park na Mikovíniho ulici v Trnave.
Zákazka pozostáva zo zhotovenia dielenskej dokumentácie, z prípravy na výstavbu v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie a zo stavebno – technického riešenia stavby v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie.
Rozsah predmetu zákazky je riešený v projektovej dokumentácií „Informačný pylón pri vstupe do areálu TTIP – Trnava industrial park a úprava vstupu z Mikovíniho ul., Trnava“ spracovanej projektantmi Ing. arch. Lubošom Vagalom a Ing. arch. Pavlom Ďurkom, Trnava 2018.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Predloženie ponuky
18.07.2018 12:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Trhová 3
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Radoslav Bazala
radoslav.bazala@trnava.sk
+421 918800448

Dokumenty