Stav: Ukončená

Serverový čas: 20.01.2022 08:01

Karta obstarávania #2020/154
Počítačové zariadenia a spotrebný materiál

Informácie

ID zákazky
7701
Názov predmetu
Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Číslo spisu
2020/154
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
5 800,00 EUR
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
30214000-2 - Pracovné stanice
30231300-0 - Zobrazovacie jednotky (obrazovky)
30237000-9 - Časti a príslušenstvo počítačov a spotrebný materiál k nim
30232110-8 - Laserové tlačiarne
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky s nízkou hodnotou je dodanie tovaru podľa technickej špecifikácie predmetu zákazky, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
Do ceny musia byť zahrnuté celkové náklady vrátane dopravy na miesto dodania, vyloženie tovaru na adrese miesta dodania. Tovar bude dodaný jednorazovo. Dodávateľ je povinný dodať celý predmet zákazky zabalený v neporušených obaloch.
Dodávateľ do 7 dní od uzavretia zmluvy dodá podrobný štruktúrovaný rozpočet a predloží funkčnú a technickú špecifikáciu predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov. Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka na predmet zákazky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
01.07.2020 12:00:00
Plánované otváranie ponúk
02.07.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Psychosociálne centrum
Adresa
Löfflerova 2
Košice - mestská časť
04001, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Zuzana Madárová
zuzana.madarova@pscentrum.sk
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://pscentrum.sk/dokumenty/verejne-obstaravanie/profil/

Dokumenty