Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 25.10.2020 20:07

Karta DNS #MAGS OVO 53196/2020
Servery, sieťové zariadenia a podpora

Informácie

ID zákazky
7871
Názov predmetu
Servery, sieťové zariadenia a podpora
Číslo spisu VO
MAGS OVO 53196/2020
Číslo z vestníka VO
23986 - MUT
Číslo z vestníka EU
2020/S 128-312587
Druh postupu
DNS
Typ obstarávania
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
3 188 750,00 EUR
Hlavný CPV
32400000-7 - Siete
Doplňujúci CPV
32500000-8 - Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál
48800000-6 - Informačné systémy a servery
Centrálne verejné obstarávanie
Áno
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je vytvorenie DNS na kúpu a dodanie tovaru, ktorý je bežne dostupný na trhu a ktorý je zaradený podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu CPV kódov 32410000-0 Lokálne siete (LAN), 32500000-8 Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál, 48800000-6 Informačné systémy a servery.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Poznámka

Vzhľadom na rôznorodosť tovarov, ktoré bude verejný obstarávateľ obstarávať v rámci zriadeného DNS, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo stanoviť kritéria na vyhodnotenie ponúk pri každej výzve na predkladanie ponúk individuálne. Tieto kritériá následne verejný obstarávateľ uvedie v súťažných podkladoch pri každej výzve na predkladanie ponúk.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť sa pri jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS či sa použije elektronická aukcia alebo nie a to v závislosti od obstarávaných tovarov.

Verejný obstarávateľ Hlavné mesto SR Bratislava vystupuje v rámci tohto DNS ako centrálna obstarávacia organizácia v zmysle § 15 ZVO. V rámci tohto DNS môže verejný obstarávateľ obstarávať tovary najmä pre nasledovný okruh subjektov:
-Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
- Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
- Bratislavská vodárenská spoločnosť. a.s.
- Odvoz a likvidácia odpadu a.s., v skratke OLO a.s.
- Rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie.
Uvedené subjekty sú pre účely zákona o verejnom obstarávaní identifikované ako verejní obstarávatelia podľa § 7 ods. 1 ZVO.

Verejný obstarávateľ si v zmysle § 61 ods. 4 ZVO vyhradzuje právo v jednotlivých výzvach určiť lehotu na predkladanie ponúk kratšiu ako 10 dní dohodou so záujemcami. Lehota na predkladanie ponúk určená verejným obstarávateľom bude vždy aspoň 5 dní.
Záujemca predložením žiadosti o zaradenie do DNS súhlasí s predmetnou možnosťou.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť zmluvné podmienky v rámci konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk.

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí o zaradenie do DNS (žiadosť o účasť)
03.08.2020 17:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
16.09.2025 12:00:00

Centrálny verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Ivan Pudiš
ivan.pudis@bratislava.sk
+421 259356521

Dokumenty

Zákazky