Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 11.07.2020 12:05

Karta obstarávania #MK/A/2020/15378
Veterinárna asanačná služba-zber kadáverov (VŽP) na území mesta Košice

Informácie

ID zákazky
7891
Názov predmetu
Veterinárna asanačná služba-zber kadáverov (VŽP) na území mesta Košice
Číslo spisu VO
MK/A/2020/15378
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
51 000,00 EUR
Hlavný CPV
85200000-1 - Veterinárne služby
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis obstarávania

Predmetom zmluvy je činnosť poskytovateľa služby podľa zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov spočívajúca v zabezpečení zberu , prepravy, dočasného skladovania a bezpečného odstraňovania tiel uhynutých zvierat a ich častí tiel (kadáverov), vedľajšieho živočíšneho produktu kategórie č. 1 (ďalej len „ VŽP“) na pozemných komunikáciách a miestnych komunikáciách a ciest II a III. triedy , a pozemkoch (verejné parkoviská, plochy verejnej zelene ) vo vlastníctve a v správe mesta Košice nepretržite 24 hodín denne aj počas pracovného voľna a sviatkov. Podrobnejšie informácie sú uvedené v návrhu zmluvy v prílohe č.1 k výzve.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
07.07.2020 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
07.07.2020 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Monika Cesnaková
monika.cesnakova@kosice.sk
+421 556419135

Dokumenty