Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 15.08.2020 09:39

Karta obstarávania #.
„DOMEČEK VEJPRTY - domov pro osoby se zdravotním postižením - II. vyhlášení“

Informácie

ID zákazky
8301
Názov predmetu
„DOMEČEK VEJPRTY - domov pro osoby se zdravotním postižením - II. vyhlášení“
Číslo spisu VO
.
Číslo z vestníka VO
.
Druh postupu
Podlimitní režim
Typ obstarávania
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
17 063 756,00 Kč
Hlavný CPV
45215200-9 - Stavebné práce na stavbe budov určených pre sociálne služby
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Predmet obstarávania

Předmětem výběrového řízení je uzavření smlouvy o dílo mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž obsahem budou stavební práce dle specifikace uvedené v bodě 6.2. zadávací dokumentace, respektive v projektové dokumentaci a v soupisu stavebních prací – výkazu výměr, které tvoří její přílohy.

Stručný opis obstarávania

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektu. Stavba se nachází na p.p.č. 317, 319, v k.ú. Vejprty. Budou provedeny vnitřní bourací práce vč. demontáž zařizovacích předmětů, dveřních křídel, oken a část zděných příček. V rámci zemních prací bude provedeno obnažení základového zdiva objektu, dále bude objekt podříznut pro zamezení vzlínání vlhkosti po obvodových stěnách. Bude provedeno zateplení základového zdiva. V rámci vodorovných konstrukcí bude provedeno rekonstrukce podlah. Stěny budou opatřeny vnitřní omítkou a vymalovány. Stropní podhledy budou provedeny ze sádrokartonových desek. Zateplení obvodového zdiva čedičovou vlnou, budou použity desky s kolmým vláknem v tl. 140 mm (U=0,23W/mK) mechanicky kotvené do zdiva (kotvy 5ks/m2) a lepené pomocí paropropustného lepidla na bázi cementu. Na izolační vrstvu bude provedena stěrková vrstva s vloženou sklovláknitou armovací síťovinou. Dále bude proveden penetrační nátěr pod omítky a jako finální vrstva bude aplikována silikonová omítka. Střešní krytina je navržena jako plechová z šablon na nové bednění z prken tl.30mm. Okna budou dřevěná zdvojená s izolačními trojskly. Některá okna budou atypická, restaurovaná – viz výpis prvků.
Dveře budou dřevěné, s bezpečnostním kováním. Vnitřní dveře budou z MDF desek s cylindrickou vložkou zámkem, v koupelně s válečkovým zámkem, zvenku odjistitelným. Na pozemek je přivedena přípojka elektro. V domě budou elektrické rozvody k jednotlivým spotřebičům a zařízením – umístění zásuvek a svítidel bude podrobně řešeno během stavby. Zdrojem tepla bude plynový kotel. Místnosti budou vytápěny teplovodními deskovými nebo trubkovými otopnými tělesy. Budou využita původní tělesa. Nově bude instalován výtah pro přepravu osob s omezenou možností pohybu. Výtah bude umístěn v prostorech vestavku, které původně sloužily jako sociální zařízení. Vestavek je v severní části objektu. Stropy vestavku budou vybourány.

Podrobnější informace jsou uvedeny v dalších částech zadávacích podmínek, resp. v přílohách zadávací dokumentace. Projektová dokumentace, Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a Závazný vzor smlouvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
19.08.2020 08:00:00
Lehota viazanosti ponuky
18.12.2020

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Městská správa sociálních služeb Vejprty, příspěvková organizace
Adresa
Přísečnická 456/6
Vejprty
43191, Česká republika
Procesný garant
Ing. Pavel Zteiskar
zteiskar@ab-akcima.cz
+420 777203966
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/46789863

Dokumenty