Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.04.2024 06:35

Karta obstarávania #37683/2020
Nákup parkovacích automatov

Informácie

ID zákazky
8498
Názov predmetu
Nákup parkovacích automatov
Číslo spisu
37683/2020
Číslo z vestníka EU
2020/S 175-422174
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
1 200 000,00 EUR
Hlavný CPV
38730000-1 - Parkovacie hodiny
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie a tovarov a poskytnutie služieb spočívajúcich v zabezpečení možnosti úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel v zónach s plateným státím na území mesta Trnava prostredníctvom multifunkčných parkovacích automatov (ďalej len „PA“).

Verejný obstarávateľ Mesto Trnava má záujem uzavrieť rámcovú dohodu s dobou trvania 48 mesiacov, na nákup PA v predpokladanom množstve 100 ks, vrátane dopravy, montáže, softvérovej inštalácie a uvedenia do prevádzky. PA sa budú umiestňovať v parkovacích zónach na území mesta Trnava.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
30.11.2020 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
30.11.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Hlavná 1
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Radoslav Bazala
radoslav.bazala@trnava.sk
+421 333236343
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4767?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=mesto+trnava&ico=&obec=&month=&year=2018&text=

Dokumenty