Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 25.03.2019 11:27

Karta obstarávania #0717 - 2018
Rekonštrukcia nemocnice Galanta

Informácie

ID zákazky
851
Názov predmetu
Rekonštrukcia nemocnice Galanta
Číslo spisu VO
0717 - 2018
Číslo z vestníka VO
11309 - WYP
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ obstarávania
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
1 959 476,57 EUR
Hlavný CPV
45215140-0 - Stavebné práce na objektoch nemocničných zariadení
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v Nemocnici s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s., týkajúcich sa
vybudovania Oddelenia anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti (OMIS) a oddelenia Urgentného príjmu.
Dôjde k zmene dispozície existujúcich priestorov tak, aby vyhovovali požiadavkám nových oddelení a ku kompletnej
rekonštrukcii. Ide najmä o tieto rekonštrukčné práce:
-Stavebné a búracie práce
-Úprava zdravotechnických inštalácií vrátane nových zariaďovacích predmetov
-Elektroinštalácia
-Zavedenie dátových a TV rozvodov
-Kompletné zavedenie medicinálnych plynov
-Zavedenie komunikačného systému Pacient sestra
-Vzduchotechnika
-Zabezpečenie protipožiarnej ochrany v podobe EPS a HSP
-Práce súvisiace s úpravou ústredného kúrenia
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Predloženie ponuky
15.11.2018 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
15.11.2018 13:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.
Adresa
Hodská 373/38
Galanta
924 22, Slovenská republika
Procesný garant
Daniel Mikuščák
mikuscak@visions.cc
+421 918600969
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/10890

Dokumenty