Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.04.2024 06:51

Karta obstarávania #MK/A/2020/16293
Geologický prieskum základových pomerov v lokalite MČ Košice - Dargovských hrdinov, ul. Clementisova a Na hore, Košice

Informácie

ID zákazky
8617
Názov predmetu
Geologický prieskum základových pomerov v lokalite MČ Košice - Dargovských hrdinov, ul. Clementisova a Na hore, Košice
Číslo spisu
MK/A/2020/16293
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
8 000,00 EUR
Hlavný CPV
71351730-9 - Geologický prieskum
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Podrobný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum základových pomerov v navrhovanom mieste budúcej výstavby nájomných bytových domov v lokalite medzi ulicami Clementisova a Na hore v Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov v Košiciach. Prieskum je potrebný pre návrh zakladania stavby, ktorá sa bude umiestňovať na pozemkoch par. reg. "C" č. 1590/2, 1719/2,1774/1,1775/1, časť 1719/25 a reg. "E" 9372/501 v k. ú. Furča. V rámci prieskumu je potrebné uvažovať s IG vrtmi 3x 25 m, s laboratórnymi rozbormi a analýzami pre určenie vlastností a zatriedenie zemín - 15 vzoriek, mechanickými skúškami pre určenie pevnostných a deformačných charakteristík - 3 vzorky, fyzikálno-chemickým rozborom na agresivitu v prípade zistenia hladiny podzemnej vody. Výstupom tohto prieskumu bude súhrnná dokumentácia tejto geologickej úlohy v tlačenej i v digitálnej podobe v troch vyhotoveniach.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
08.09.2020 08:00:00
Plánované otváranie ponúk
08.09.2020 08:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Andrea Vedral Némedyová
andrea.vedral@kosice.sk
+421 556419854

Dokumenty