Stav: Zrušená

Serverový čas: 09.12.2021 15:46

Karta obstarávania #MK/A/2020/17481
Stavebné úpravy miestnej komunikácie na ulici Opatovská cesta v Košiciach

Informácie

ID zákazky
8642
Názov predmetu
Stavebné úpravy miestnej komunikácie na ulici Opatovská cesta v Košiciach
Číslo spisu
MK/A/2020/17481
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
18 382,24 EUR
Hlavný CPV
45233142-6 - Práce na oprave ciest
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Uskutočnenie stavebných prác na stavebných úpravách miestnej komunikácie - odstránenie poškodeného živičného krytu, lokálne vyspravenie/obnova podkladových vrstiev, oprava obrubníkov, položenie nových živičných vrstiev, súvisiace stavebné práce v rozsahu podľa prílohy výzvy č. 2.2 vrátane súvisiacich služieb, dodávok stavebných výrobkov a materiálov s ich dopravou na miesto použitia a činností nevyhnutných pre riadne a včasné odovzdanie predmetu zákazky verejnému obstarávateľovi v zmysle výzvy a jej príloh. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo výzve a v prílohách výzvy č. 2 - č. 2.2.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
09.09.2020 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Eva Fabová
eva.fabova@kosice.sk
+421 556419818

Dokumenty