Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 01.08.2021 22:40

Karta DNS #R1-9/192/2020
Osobné ochranné pracovné pomôcky

Informácie

ID zákazky
8772
Názov predmetu
Osobné ochranné pracovné pomôcky
Číslo spisu
R1-9/192/2020
Číslo z vestníka VO
244/2020; 43120-MUT
Číslo z vestníka EU
2020/S 233-548072
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Predpokladaná hodnota
3 978 446,00 EUR
Hlavný CPV
33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
35113410-6 - Odevy na biologickú alebo chemickú ochranu
18140000-2 - Doplnky pracovných odevov
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je vytvorenie dynamického nákupného systému na nákup osobných ochranných pracovných pomôcok potrebných k ochrane pacientov a zamestnancov predovšetkým v súvislosti so zvýšenou spotrebou v dôsledku ochorenia COVID-19.
Povaha predpokladaných nákupov v rámci dynamického nákupného systému je rozdelená na časti:
č.1 Maska s respirátorom FFP2 /N95 bez výdychového ventilu
č.2 Maska s respirátorom FFP2 /N95 s výdychovým ventilom
č.3 Maska s respirátorom FFP3 bez výdychového ventilu
č.4 Maska s respirátorom FFP3 s výdychovým ventilom
č.5 Maska operačná s gumičkami
č.6 Návlek na obuv Vysoký
č.7 Plášť ochranný zosilnený nesterilný
č.8 Plášť ochranný nesterilný
č.9 Ochranný odev, overal, kategória 3, typ 5, 6
č.10 Rukavice vyšetrovacie nitrilové

Konkrétny rozsah predmetu zákazky, ako aj jeho podrobná špecifikácia (vrátane konkrétnych dodacích miest), bude súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Verejný obstarávateľ si v zmysle § 61 ods. 4 ZVO vyhradzuje právo v jednotlivých výzvach určiť lehotu na predkladanie ponúk kratšiu ako 10 dní dohodou so záujemcami.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť zmluvné podmienky v rámci konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Poznámka

Pre zaradenie do DNS musí záujemca spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a § 34 ods. 1 písm. m) ZVO. Záujemca preukáže splnenie danej podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO spôsobom uvedeným v zákone o verejnom obstarávaní a podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. m) spôsobom uvedeným v súťažných podkladoch DNS.

Dynamický nákupný systém bude trvať od jeho zriadenia do vyčerpania predpokladanej hodnoty alebo do uplynutia 12 mesiacov odo dňa jeho zriadenia podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t. j. pred aj po zaradení do DNS a pred aj po lehote na predkladanie ponúk viažucej sa ku konkrétnej zákazke postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
27.11.2020 10:00:00
Plánované otváranie žiadostí
27.11.2020 10:15:00
Dodatočná lehota na predkladanie žiadostí
30.09.2021 23:59:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica Bratislava
Adresa
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Jan Mlynarčík
jan.mlynarcik@unb.sk
+421 905607915

Dokumenty