Stav: Zrušená

Serverový čas: 24.10.2021 19:16

Karta zákazky #MAGS OVO 50336/2019-008
Nákup 20 ks tabletov s príslušenstvom

Táto zákazka je súčasťou DNS #MAGS OVO 50336/2019 IT HW a podpora

Informácie

ID zákazky
8994
Názov predmetu
Nákup 20 ks tabletov s príslušenstvom
Číslo spisu
MAGS OVO 50336/2019-008
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
30213200-7 - Tabletový počítač
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky – výzvy č. 8 je nákup a dodanie 20 ks nových tabletov s príslušenstvom.
Podrobnosti sú uvedené v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky, týchto súťažných podkladov.
Lehota dodania: najneskôr do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
13.10.2020 13:00:00
Plánované otváranie ponúk
13.10.2020 13:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Ivan Pudiš
ivan.pudis@bratislava.sk
+421 259356521

Dokumenty