Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 06.12.2020 02:21

Karta obstarávania #01/10/2020
Prestupové bývanie v obci Bystré – Bytový dom 6 b. j. - nadstavba

Informácie

ID zákazky
9060
Názov predmetu
Prestupové bývanie v obci Bystré – Bytový dom 6 b. j. - nadstavba
Číslo spisu VO
01/10/2020
Číslo z vestníka VO
33839-WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ obstarávania
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
328 411,14 EUR
Hlavný CPV
45212410-3 - Stavebné práce na stavbe obytných budov
Doplňujúci CPV
45215214-0 - Stavebné práce na obytných domoch
45331100-7 - Inštalovanie ústredného kúrenia
45330000-9 - Kanalizačné a sanitárne práce
45321000-3 - Tepelnoizolačné práce
45410000-4 - Omietkarské práce
45422000-1 - Tesárske montážne práce
45261300-7 - Klampiarske práce a montáž odkvapových žľabov
45442100-8 - Maliarske a natieračské práce
45310000-3 - Elektroinštalačné práce
45421100-5 - Montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí
45430000-0 - Obkladanie stien a kladenie dlažbových krytín
45432100-5 - Kladenie podláh a dlažbových krytín
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia existujúcej budovy vrátane napojenia objektov na inžinierske siete a zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov. Účelom navrhovanej stavby je vytvoriť bývanie pre 6 rodín slabšej sociálnej skupiny.

V 1. NP v predajni potravín nebudú žiadne dispozičné zmeny. Z priestoru skladu paliva bude zrealizovaný mezonetový 3-izbový byt. Nákladný výťah bude demontovaný.
V 1.PP budú prepojené existujúce skladové priestory so zázemím zrušenej kotolne.
2.NP bude ako nadstavba nové s dvoma dvojizbovými bytmi a troma trojizbovými bytmi. Vstup
do 2.NP – do bytovej časti bude existujúcim samostatným schodišťom z 1.NP, zo schodišťa bude
vstup do spoločnej chodby a z tejto chodby budú vstupné dvere do jednotlivých bytov.
Zo spoločnej chodby sú byty prístupné cez predsieň, na ktorú priamo nadväzuje WC a kúpeľňa.
Z predsiene je zabezpečený vstup do obytných priestorov ktoré pozostávajú z obytnej haly, spálne
a detskej izby. Obytná hala vytvára multifunkčný priestor v ktorom je vymedzená plocha na
varenie, stolovanie a spoločný rodinný život. Z tohto priestoru je prístupný balkón.
Mezonetový byt v 1.NP bude mať samostatný vstup z vonkajšieho prostredia tento byt bude
dvojpodlažný, v prízemí bude obytná hala s kuchynským kútom, schodište, kúpeľňa a WC,
v druhom podlaží bude spálňa a detská izba.
Prístup je existujúci z obecnej verejnej komunikácie. Vstup do bytového domu z chodníka je cez
vonkajšie schodište a cez vonkajšiu existujúcu rampu a je bezbariérový. Parkovanie osobných
motorových vozidiel pre užívateľov bytov bude zabezpečené na existujúcej obecnej spevnenej
ploche – počet statí 9 ks. Budova je napojená na verejný rozvod el. energie, na verejný
vodovod, na verejnú kanalizáciu a na verejný plynovod. V rámci stavby dôjde k úprave existujúcej
kanalizačnej prípojky, vodovodnej prípojky, plynovej prípojky a elektrickej prípojky.
Architektonický výraz budovy – nízka budova s dvoma nadzemnými podlažiami (čiastočne
podpivničená) s navrhovanou sedlovou strechou so štítom na čelnej fasáde. Pôdorys budovy je
v tvare písmena U. Farebné riešenie: - hnedá strešná krytina z tvarovaného plechu, strešná rímsa
obložená dreveným obkladom vo farbe pínia, fasáda so stierkou v kombinácii svetložltej a sivej
farby, soklík sivej farby, rámy okien a vonkajších dverí bielej farby, oceľové zábradlia
a klampiarske výrobky svetlosivej farby.
Objekt je navrhovaný z tradičných murovaných konštrukcií.
Dvojpodlažná stavba je zastrešená sedlovou strechou s dreveným väznicovým krovom.
Podlažia sú vertikálne prepojené železobetónovým schodiskom.
Na fasáde budú osadené plastové okná a dvere so zasklením izolačným trojsklom, vstupné dvere
budú hliníkovej konštrukcie so zasklením izolačným trojsklom.
Vnútorné omietky sú vápenné štukové , v sociálno-hygienických miestnostiach, kuchyni
a v kuchynských kútoch doplnené belninovým obkladom.
Na obvodové murivo sa prevedie kontaktný zatepľovací systém.
Vonkajšia omietka stien je navrhovaná z farebných omietkovín.
Nášľapné vrstvy podláh sú závislé od účelu miestnosti a sú zrejmé z výkresovej časti.
Objekt bude tepelne izolovaný v strešnej rovine pásmi z minerálnej vaty.
Byty 6 b. j. budú zásobované elektrickou energiou zemnou elektrickou prípojkou, ktorá bude
v rámci stavby rekonštruovaná. Každý byt bude mať samostatné meranie spotreby elektrickej
energie elektromerom umiestneným vo vonkajšej spoločnej skrini, tiež bude samostatné meranie
pre spoločné priestory.
Navrhované vykurovanie 6 b.j. bude ako centrálne teplovodné pomocou panelových
vykurovacích telies, dvojrúrkový vykurovací systém. Zdrojom tepla bude kondenzačný turbo kotol
na zemný plyn samostatný pre každý byt s ohrevom teplej úžitkovej vody v zásobníku pripojenom
ku kotlu. Teda bude 6 kotlov s integrovaným zásobníkom TUV. Odvod spalín a prívod spaľovacieho
vzduchu bude pomocou koncentrickej komínovej sady Ø60/100 mm, ktorá bude zaústená cez
strechu do vonkajšieho prostredia.
Každý byt má vlastný zdroj tepla – plynový kondenzačný kotol, v bytovom dome bude 6 ks
plynových kotlov, každý o výkone 4,3 – 12,7 kW (50/30°C) .
Vo všetkých bytoch je navrhovaný teplovodný vykurovací systém s rozvodom vykurovacieho
média v podlahách jednotlivých bytov a s teplotným spádom 60/45 OC, Δ=15 OC. Pre rozvody
k vykurovacím telesám je navrhované plast-hliníkové potrubie v ochrannej rúrke.
Odvzdušnenie vykurovacieho systému je zabezpečené cez odvzdušňovacie ventily na vykurovacích
telesách.
Pre meranie spotreby plynu v bytových jednotkách sú navrhované membránové plynomery
BK 4T G4. Plynomery sú osadené v skrinke fasáde objektu.
V skrinke je pripravených 6 odberných miest.

Podrobne je predmet zákazky špecifikovaný v časti „B. Opis predmetu zákazky“ týchto súťažných podkladov, v Prílohe č. 1 (Projektová dokumentácia) a Prílohe č. 2 (Výkaz výmer) týchto súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
20.11.2020 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
20.11.2020 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Obec Bystré
Adresa
Bystré 98
Bystré
094 34, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Ján Halgaš
bystre.jan.halgas@proebiz.com
+421 000000000
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6397?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=obec+bystr%C3%A9&ico=&obec=&month=&year=2018&text=

Dokumenty