Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 18.01.2020 12:56

Karta obstarávania #Porec1
Obnova vodných a mokraďových biotopov na toku Porec

Informácie

ID zákazky
92
Názov predmetu
Obnova vodných a mokraďových biotopov na toku Porec
Číslo spisu VO
Porec1
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
32 360,00 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Príprava územia bude pozostávať z nasledovných ucelených častí:
• príprava staveniska (zabezpečenia prístupov , vybudovanie zariadenia staveniska)
• odstránenie porastu v nevyhnutnom rozsahu v trase kanála, hlavne napojení súčasného a navrhovaného trasovania toku
Realizácia stavby bude pozostávať z nasledovných ucelených častí:
• odstránenie vegetačnej vrstvy v trase novej trasy toku
• budovanie telesa toku v novej trase od začiatku úpravy – zdola ( proti toku )
• v prípade prebytku zeminy sa táto použije na zasypanie súčasného toku v hornej časti po prevedení vody do nového koryta.
• likvidácia zariadenia staveniska, uvedenie do pôvodného stavu
Keďže sa jedná o práce v toku dodávateľ musí zabezpečiť vypracovanie povodňového plánu zabezpečovacích prác počas celej doby výstavby.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Uchádzač sa predložením ponuky zaväzuje oceniť a realizovať ju s odbornou starostlivosťou a predvídavosťou, ktorá sa očakáva od skúseného dodávateľa. Uchádzač priloží vyplnený výkaz výmer s jednotkovými cenami. Vyplňte prosím všetky položky. Spoločnosť Daphne neposkytuje preddavok. Úhrada po úspešnej včasnej a úplnej realizácii stavby. Lehota viazanosti ponúk do 31.8.2017. Lehota splatnosti faktúry 30 dní. Odporúčame obhliadku miesta realizácie stavby. Cena musí obsahovať všetky náklady na uskutočnenie stavby. Cena musí byť konečná. Spoločnosť Daphne trvá na dodržiavaní všetkých všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území SR. Za podstatné porušenie odborných povinností sa považuje najmä porušenie predpisov BOZP, stavebného zákona, živnostenského zákona, nezrealizovanie stavby riadne a včas, neuhradenie platieb subdodávateľom a/alebo zamestnancom. Podrobnejšie informácie sú uvedené v zmluve o dielo. Spoločnosť Daphne si vyhradzuje právo upraviť/zmeniť zmluvu o dielo. Vyhlasovať nie je povinný uzatvoriť zmluvu. Vyhlasovateľ neprepláca žiadne náklady spojené s prípravou ponuky.

Termíny

Cenová ponuka "Obnova vodných a mokraďových biotopov na toku Porec"
07.06.2017 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Adresa
Podunajská 24
Bratislava
82106, Slovenská republika
Procesný garant
Jaroslav Lexa
lexa@apuen.sk
+421 903716374

Dokumenty