Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 24.10.2020 02:14

Karta obstarávania #6360/2020/OVO-001.
Prípravné trhové konzultácie - Zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave v regiónoch Liptov a Orava

Informácie

ID zákazky
9280
Názov predmetu
Prípravné trhové konzultácie - Zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave v regiónoch Liptov a Orava
Číslo spisu VO
6360/2020/OVO-001.
Druh postupu
Prípravné trhové konzultácie
Typ obstarávania
Prípravné trhové konzultácie
Druh obstarávania
Služby
Hlavný CPV
60100000-9 - Služby cestnej dopravy
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Žilinský samosprávny kraj (ďalej len ako „verejný obstarávateľ“) týmto vyhlasuje prípravné trhové konzultácie (ďalej aj ako „PTK“) za účelom overenia si reálnosti, objektívnosti a primeranosti niektorých požiadaviek na poskytovanie služieb u relevantných hospodárskych subjektov (ďalej aj ako „relevantné subjekty“).

Verejný obstarávateľ v rámci prípravy verejného obstarávania považuje za potrebné prediskutovať s relevantnými subjektami niektoré dôležité aspekty zabezpečovania služieb vo verejnom záujme. Z uvedeného dôvodu budú konzultované oblasti:

1. Skúsenosti a návrhy dopravcov na veľkosť obsluhovaného územia jedným dopravcov
2. Spôsoby garancie plnenia zmluvy najmä v nábehovom období.

Účasť na PTK je dobrovoľná a každý subjekt sa môže slobodne rozhodnúť prijať alebo neprijať toto pozvanie. Verejný obstarávateľ bude konzultovať aj so skupinou relevantných subjektov, ak prejavia spoločný záujem o konzultácie. Verejný obstarávateľ s cieľom osloviť čo najviac relevantných subjektov túto výzvu zverejní aj na svojej webovej stránke a v profile verejného obstarávateľa podľa zákona o verejnom o verejnom obstarávaní.

Termíny

Len komunikácia
23.10.2020 16:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Žilinský samosprávny kraj
Adresa
Komenského 48
Žilina
01109, Slovenská republika
Procesný garant
Marcela Turčanová
turcanova@apuen.sk
+421 908225248

Dokumenty