Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 13.07.2024 20:40

Karta obstarávania #NL 29/2020
Chladiaca zmes

Informácie

ID zákazky
9318
Názov predmetu
Chladiaca zmes
Číslo spisu
NL 29/2020
Číslo z vestníka VO
42631 - MST
Číslo z vestníka EU
2020/S 218-536278
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
230 602,00 EUR
Hlavný CPV
24951311-8 - Prípravky proti zamŕzaniu
Doplňujúci CPV
24951310-1 - Pripravené tekutiny na odmrazovanie
24000000-4 - Chemické výrobky
24950000-8 - Špecializované chemické výrobky
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Obstarávateľská organizácia nepovoľuje rozdelenie predmetu zákazky na časti. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie chladiacej zmesi do chladičov vozidiel s nemrznúcou zložkou na zabezpečenie nepretržitej prevádzky vozidiel hromadnej dopravy osôb.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
07.12.2020 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
07.12.2020 10:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Procesný garant
Kristína Latáková
latakova.kristina@dpb.sk
+421 259501260

Dokumenty