Stav: Ukončená

Serverový čas: 19.01.2021 19:23

Karta obstarávania #8913
Zabezpečenie, príprava a dovozu stravy/obedov pre poberateľov dávky dôchodkového zabezpečenia

Informácie

ID zákazky
9345
Názov predmetu
Zabezpečenie, príprava a dovozu stravy/obedov pre poberateľov dávky dôchodkového zabezpečenia
Číslo spisu VO
8913
Druh postupu
Prípravné trhové konzultácie
Typ obstarávania
Prípravné trhové konzultácie
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
250 000,00 EUR
Hlavný CPV
55520000-1 - Služby hromadného stravovania
Doplňujúci CPV
55321000-6 - Služby spojené s prípravou jedál
55521200-0 - Donáška stravy
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Účelom prípravných trhových konzultácií (ďalej aj ako „PTK“) je overenie si reálnosti, objektívnosti a primeranosti požiadaviek na plnenie predmetu zákazky u relevantných hospodárskych subjektov, ktorými sú poskytovatelia stravy
Podmienky pre výber dodávateľa stravy pre poberateľov dávky dôchodkového zabezpečenia v rokoch 2021 – 2024:
 do výdajne obedov v dennom centre na Osuského ulici č. 3,
 do výdajne obedov v dennom centre na M. Medveďovej ulici č. 21
 a na rozvoz stravy do domácností prostredníctvom opatrovateľskej služby.
Cieľová skupina:
 dôchodcovia/dôchodkyne, ktorí/é poberajú starobný alebo úplný invalidný dôchodok, s príspevkom na stravovanie poskytnutým MČ Bratislava-Petržalka,
 dôchodcovia/dôchodkyne, ktorí/é poberajú starobný alebo úplný invalidný dôchodok, platiaci/e plnú úhradu za stravu.
Dodávateľ stravy:
 predloží rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva o schválení stravovacieho zariadenia, súčasťou ktorého musí byť plán správnej výrobnej praxe v stravovacom zariadení a plán správnej hygienickej praxe v zmysle platného predpisu HACCP,
 sa musí preukázať odbornou spôsobilosťou na poskytovanie stravovacích služieb (výučný list alebo iný doklad o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo študijného odboru),
Verejný obstarávateľ žiada relevantné subjekty, aby predložil svoj návrh riešenia najneskôr do 27.11.2020 do 10:00hod.

Termíny

Len komunikácia
27.11.2020 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
27.11.2020 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Adresa
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovenská republika
Procesný garant
Zdenka Bothová
zdenka.bothova@petrzalka.sk
+421 268288930

Dokumenty