Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 24.10.2021 18:21

Karta obstarávania #UP-VO/30/2021
"SO 05 Cyklotrasa, úsek ul. Ľ. Stárka" v Trenčíne

Informácie

ID zákazky
9488
Názov predmetu
"SO 05 Cyklotrasa, úsek ul. Ľ. Stárka" v Trenčíne
Číslo spisu
UP-VO/30/2021
Číslo z vestníka VO
85/2021 z 12.04.2021 18193-WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
302 264,48 EUR
Hlavný CPV
45233162-2 - Stavebné práce na stavbe cyklistických trás
Doplňujúci CPV
45233161-5 - Stavebné práce na stavbe chodníkov
45233160-8 - Cestičky a iné spevnené povrchy
45233120-6 - Stavebné práce na výstavbe ciest
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Stručný opis

Predmetom tejto zákazky sú stavebné práce na cyklotrase v úseku ul. Ľ. Stárka od nového cestného mosta po starý železničný most. Trasa je vedená na začiatku úseku z časti po MK ul. Ľ. Stárka, následne prechádza na teleso hrádze po ktorom je vedená väčšiu časť trasy. Pod starým cestným mostom prechádza do novej navrhovanej cyklistickej cestičky pozdĺž telesa hrádze a končí pri starom železničnom moste s napojením na jestvujúce spevnené plochy.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v projektovej dokumentácii.

Pozn.: Stavebný dozor si zabezpečí verejný obstarávateľ sám, na vlastné náklady.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
26.05.2021 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
26.05.2021 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trenčín
Adresa
Mierové námestie 2
Trenčín
911 64, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Ľubica Golejová
lubica.golejova@trencin.sk
+421 911179608

Dokumenty