Stav: Ukončená

Serverový čas: 07.12.2019 02:49

Karta obstarávania #CS 13014/2017
Stavebné opravy miestnych komunikácií III. a IV. triedy v správe Mestskej časti Bratislava - Ružinov.

Informácie

ID zákazky
96
Názov predmetu
Stavebné opravy miestnych komunikácií III. a IV. triedy v správe Mestskej časti Bratislava - Ružinov.
Číslo spisu VO
CS 13014/2017
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
90 000,00 EUR
Hlavný CPV
45233141-9 - Práce na údržbe ciest
Doplňujúci CPV
45233142-6 - Práce na oprave ciest
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK01 - Bratislavský kraj
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je uskutočňovanie prác – stavebné opravy miestnych komunikácií III. a IV. triedy v správe Mestskej časti Bratislava – Ružinov, pozostávajúce z vybúrania starej vrstvy konštrukcie cestného telesa a jej nahradenia novými konštrukčnými prvkami (výplňou, vrstvou a pod.), opravy výtlkov, opravy prepadov, opravy poškodených obrubníkov, výšková úprava uličných vpustí, výšková úprava uzáverov na inžinierskych sieťach, oprava schodísk, výmena krycej vrstvy miestnej komunikácie, oprava povrchu zámkovej dlažby v rozsahu, špecifikovanom verejným obstarávateľom počas plnenia zákazky a v súlade so špecifikáciou jednotkových cien prác a dodávok.
Miesto plnenia: Miestom plnenia sú miestne komunikácie III. a IV. triedy v správe verejného obstarávateľa. Konkrétne miesto plnenia bude bližšie špecifikované v objednávkach.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
20.06.2017 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mestská časť Bratislava - Ružinov
Adresa
Mierová 21
Bratislava
827 05, Slovenská republika
Procesný garant
Bohumil Flimel
bohumil.flimel@ruzinov.sk
+421 915397685

Dokumenty