Stav: Ukončená

Serverový čas: 17.04.2024 01:06

Karta obstarávania #3111/2018-260
Vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie a realizačného projektu stavby pre rozsah rekonštrukčných prác budovy s priľahlým areálom v Červenom Kláštore v správe MPRV SR.

Informácie

ID zákazky
960
Názov predmetu
Vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie a realizačného projektu stavby pre rozsah rekonštrukčných prác budovy s priľahlým areálom v Červenom Kláštore v správe MPRV SR.
Číslo spisu
3111/2018-260
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
36 796,67 EUR
Hlavný CPV
71240000-2 - Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Doplňujúci CPV
71248000-8 - Dohľad nad projektom a dokumentáciou
71320000-7 - Inžinierske projektovanie
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je vypracovanie dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia a realizačného projektu stavby. Bližšia špecifikácia predmetu je vo výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
26.09.2018 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Adresa
Dobrovičova 12
Bratislava
812 66, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Pavel Piliar
pavel.piliar@land.gov.sk
+421 259266230

Dokumenty