Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 13.07.2024 20:57

Karta obstarávania #PL 10/2020
Nákup plynu na vykurovanie DPB, a.s. 2021

Informácie

ID zákazky
9661
Názov predmetu
Nákup plynu na vykurovanie DPB, a.s. 2021
Číslo spisu
PL 10/2020
Číslo z vestníka VO
43735 - WYT
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
161 000,00 EUR
Hlavný CPV
09123000-7 - Zemný plyn
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu do odberných miest obstarávateľskej organizácie, vrátane prepravy, distribúcie a služieb spojených s dodávkou plynu, prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete. Predpokladaný rozsah dodávaných energií je uvedený v oddiele B.2 súťažných podkladov označenom ako„ Opis predmetu zákazky“.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
08.12.2020 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
08.12.2020 10:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Procesný garant
Kristína Latáková
latakova.kristina@dpb.sk
+421 259501260

Dokumenty