Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 01.12.2020 10:18

Karta zákazky #6330/2020/1191
Nákup kameniva pre Odštepný závod Námestovo, LS Paráč, časť B (s dopravou) – výzva č.2

Táto zákazka je súčasťou DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informácie

ID zákazky
9768
Názov predmetu
Nákup kameniva pre Odštepný závod Námestovo, LS Paráč, časť B (s dopravou) – výzva č.2
Číslo spisu VO
6330/2020/1191
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ obstarávania
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
2 657,50 EUR
Hlavný CPV
14212000-0 - Granuly, dryina, kamenný prach, riečny štrk, horninová drvina, drvený a mletý kameň, kamenné zmesi, štrkopieskové zmesi a iné štrkopiesky do betónu
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodanie kameniva pre OZ Námestovo - Lesná správa Paráč

P.č. Materiál / frakcia ... Množstvo (tona)
1. Kamenivo zo žuly alebo dolomitu 0/63 ... 75 t
2. Kamenivo zo žuly alebo dolomitu 32/63 ...100 t

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
02.12.2020 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
02.12.2020 09:20:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY SR,Odštepný závod Námestovo
Adresa
Miestneho priemyslu 569
Námestovo
029 01, Slovenská republika
Procesný garant
Pavol Tisoň
pavol.tison@lesy.sk
+421 905351526

Dokumenty