Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 15.12.2019 06:45

Karta obstarávania #KE-HA-2017-PZ-rekonstrukcia
Rekonštrukcia hotelovej časti v Hotelovej akadémii v Košiciach

Informácie

ID zákazky
99
Názov predmetu
Rekonštrukcia hotelovej časti v Hotelovej akadémii v Košiciach
Číslo spisu VO
KE-HA-2017-PZ-rekonstrukcia
Číslo z vestníka VO
113/2017, 8046 - WYP, 08.06.2017
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ obstarávania
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
545 006,37 EUR
Hlavný CPV
45212411-0 - Stavebné práce na hoteloch
Doplňujúci CPV
45214310-6 - Stavebné práce na objektoch odborných škôl
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis obstarávania

Budova Hotelovej akadémie slúži ako sídlo strednej odbornej školy a ako hotel na ubytovanie hotelových hostí.
Účelom rekonštrukcie budovy Hotelovej akadémie je:
- úprava dispozície 1. nadzemného podlažia objektu tak, aby sa zoptimalizovali funkčné a prevádzkové možnosti objektu,
- rekonštrukcia hotelovej časti objektu na 1. nadzemnom podlaží,
- riešenie prevádzky a studenej kuchyne pre raňajky.
Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch - v prílohách, ktoré obsahujú projektovú dokumentáciu a výkaz výmer stavby.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Komunikácia prebieha prostredníctvom systému JOSEPHINE, podľa podrobnejších informácií v bode 10 kapitoly A. súťažných podkladov. Predkladanie ponúk v listinnej podobe bude prebiehať podľa bodu 18 kapitoly A súťažných podkladov.

Termíny

Rekonštrukcia hotelovej časti v Hotelovej akadémii v Košiciach
14.07.2017 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hotelová akadémia
Adresa
Južná trieda 10
Košice
040 01, Slovenská republika
Procesný garant
Jarmila Cecková
jarmila.ceckova@jvo.sk
+421 918555660

Dokumenty