Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.10.2021 18:03

Karta zákazky #MAGS OVO 64939/2020
Nákup min. 54 ks tabletov s príslušenstvom

Táto zákazka je súčasťou DNS #MAGS OVO 50336/2019 IT HW a podpora

Informácie

ID zákazky
9900
Názov predmetu
Nákup min. 54 ks tabletov s príslušenstvom
Číslo spisu
MAGS OVO 64939/2020
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
9 738,00 EUR
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
30213200-7 - Tabletový počítač
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky – výzvy č. 11 je nákup a dodanie minimálne 54 ks nových tabletov s príslušenstvom.
Podrobnosti sú uvedené v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Lehota dodania: 34 ks tabletov musí byť dodaných najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy. Zvyšný počet tabletov najneskôr do 10 pracovných dní.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
11.12.2020 13:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
11.12.2020 13:05:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Ivan Pudiš
ivan.pudis@bratislava.sk

Dokumenty