Stav: Probíhající

Serverový čas: 12.04.2024 23:26

Karta DNS #NL DNS 15/2022
Projekčné služby modernizácie technickej infraštruktúry

Informace

ID zakázky
26453
Název zakázky
Projekčné služby modernizácie technickej infraštruktúry
Číslo spisu VZ
NL DNS 15/2022
Evidenční číslo zakázky
43859 - MUS
Číslo oznámení z TED
2022/S 199-567168
Režim veřejné zakázky
DNS
Druh zadávacího řízení
DNS
Druh veřejné zakázky
Služby
Předpokládaná hodnota
1 000 000,00 EUR
Hlavní CPV kód
71200000-0 - Architektonické a související služby
Doplňující CPV kód
71220000-6 - Architektonická řešení
71242000-6 - Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
71300000-1 - Technicko-inženýrské služby
71311300-4 - Poradenství v oblasti infrastruktury
71320000-7 - Technické projektování
71321000-4 - Technické projekty pro mechanické a elektrické instalace budov
71321200-6 - Projektování topných systémů
71322500-6 - Technické projekty pro dopravní instalace
71323100-9 - Projektování energetických rozvodných sítí
71327000-6 - Projektování nosných konstrukcí
71334000-8 - Strojírenské a elektrotechnické služby
71328000-3 - Verifikace projektů nosných konstrukcí
71335000-5 - Technické studie
71356200-0 - Technická asistence
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je vytvorenie DNS ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na projekčné služby pre modernizácie technickej infraštruktúry DPB, a.s. v podmienkach obstarávateľskej organizácie bežne a všeobecne dostupných na trhu súvisiacich s modernizáciou, opravou a údržbou:
- koľajových tratí
- trakčných vedení električiek a trolejbusov
- vnútorných a vonkajších rozvodov vody, kanalizácií a elektriny
- rekonštrukciou kotolní a rozvodov vykurovania a vzduchotechniky
- slaboprúdových rozvodov
Bližšie informácie o povahe predpokladaných nákupov sú uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov.

Poznámka

Obstarávateľská organizácia predpokladá zadávanie konkrétnych zákaziek v rámci DNS v dopredu neurčitých,
nepravidelných intervaloch, ktoré budú závisieť od aktuálnych potrieb obstarávateľskej organizácie. Objem konkrétnych
zákaziek zadávaných v rámci DNS predpokladá obstarávateľská organizácia v rôznom rozsahu podľa aktuálnej potreby v
každej konkrétnej zadávanej zákazke v rámci DNS. Služby budú dodávané v rozsahu a v závislosti od potrieb
obstarávateľskej organizácie, podľa podrobného opisu v každej konkrétnej zákazke. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude pri
plnení predmetu zákazky dodržiavať platnú legislatívu Slovenskej republiky a Európskej únie.

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie žiadostí
28.11.2022 09:00:00
Plánované otevírání žádostí
28.11.2022 10:00:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS / obdobie na priebežné zaradenie do zriadeného DNS
28.11.2026 00:00:00

Zadavatel

Název organizace
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Administrátor VZ
Tatiana Elanová
elanova.tatiana@dpb.sk
+421 259501529
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6484

Dokumenty

Zakázky