Stav: Zrušená

Serverový čas: 19.05.2024 13:29

Karta veřejné zakázky #13/2022
Rozhľadňa na Tatry

Informace

ID zakázky
33680
Název zakázky
Rozhľadňa na Tatry
Číslo spisu VZ
13/2022
Režim veřejné zakázky
Verejná obchodná súťaž
Druh zadávacího řízení
Verejná obchodná súťaž
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
53 083,45 EUR
Hlavní CPV kód
45000000-7 - Stavební práce / AB13-8 - Dřevo
Doplňující CPV kód
03410000-7 - Dřevo / UB03-0 - Stavební materiál
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Konštrukcie a práce HSV
Zemné práce
Zo staveniska je potrebné odstrániť humus, ktorý sa použije pri úprave terénu po ukončení stavebných prác. Zemné práce sa budú prevádzať v zemine tr. 3. Vykopaná zemina sa použije na násypy a zvyšok zeminy sa odvezie. Vzhľadom na to, že nebol vykonaný geologický prieskum územia, je potrebné po odkrytí základovej škáry prizvať stavebný dozor k prevzatiu základovej škáry, ktorá musí byť min. 1300 mm pod úrovňou upraveného terénu, resp. na únosnom podloží.

Spodná stavba - základy
Drevené hlavne stĺpy kruhového prierezu 320 mm sú uložené pomocou oceľovej päty 2xUPE200 na základových pätkách s pôdorysnými rozmermi 1400/1400 mm a s hĺbkou 1200 mm. Úroveň základovej škáry je v nezámrznej hĺbke min. 1200 mm pod úrovňou upraveného terénu, resp. na únosnom podloží. Podklad základových pätiek tvorí dostatočne zhutnené štrkové lôžko min. hrúbky 150 mm. Základové pätky a pásy betónovať priamo do vykopaných základových rýh. Pri zakladaní objektu prizvať stavebný dozor!

Horná stavba
Objekt je navrhnutý ako drevený, zužujúci sa smerom nahor. Max. osové pôdorysné rozmery prízemia sú 4,00 x 4,00 m. Max. osové pôdorysné rozmery posledného podlažia vo výške +9,750 m sú 3,00 x 3,00 m. Výška hrebeňa strechy veže od ±0.000 je +13,50 m. Veža bude zastrešená ihlanovou rovnomernou strechou so sklonom 32° . Krytina je plechová.
Hornú stavbu tvorí drevená konštrukcia pozostávajúca zo stĺpov, vodorovných trámov, krovu a zavetrenia.
Drevené stĺpy veže sú navrhnuté kruhového prierezu 320 mm a sú uložené pomocou oceľovej päty 2xUPE200 na základových pätkách. Stĺpy sú na každom podlaží prepojené po obvode vodorovnými trámami kruhového prierezu 260 mm, ktoré v mieste zastrešenia zároveň tvoria pomúrnice krovu. Nosná časť podlahy vyhliadkových podlaží je tvorená drevenými hradami kruhového prierezu 200 mm, ktoré sú ukladané v osových vzdialenostiach max. 1,3 m. Samotnú podlahu tvorí doskový fošňový záklop hr. 40 mm. Zastrešenie veže v hornej úrovni pozostáva z krokiev prierezu 80/140 mm, ktoré sú uložené v osových vzdialenostiach max. 1000 mm. Krokvy sú ukladané na nárožné krokvy prierezu 120/160 mm a na pomúrnice (vodorovné trámy). Nárožné krokvy ihlanovej strechy budú zapnuté obojstrannými klieštinami 2x50/160 mm, ktoré budú vzájomne prekrížené a umiestnené nad sebou.
Šikmé zavetrenie je navrhnuté kruhového prierezu 160 mm, zavetrenie pásikmi je navrhnuté kruhového prierezu 160 mm. Jednotlivé prvky zavetrenia ako aj ostatné drevené prvky vyhliadkovej veže sú rozkreslené a vykázané v projektovej dokumentácii, časť konštrukčno-stavebné riešenie. Jednotlivé drevené prvky veže budú vzájomne spájané čapovaním a plátovaním.
Prístup na jednotlivé podlažia bude rebríkovými podsúvanými schodmi s medzipodestami, nakoľko vyhliadkové podlažia sa nachádzajú vo výškovej úrovni + 5,250 m a 9,750 m. Schody vrátane medzipodesty a podesty musia mať zábradlia. Zábradlím musí byť opatrené aj každé podlažie rozhľadne. Zábradlie bude o zlúpanej žrďoviny D=80 mm. Minimálna výška zábradlia bude 1100 mm od podlahy. Maximálna medzera medzi zvislými prvkami zábradlia bude 100 mm.

Strešná konštrukcia
Nad uvažovaným pôdorysom veže bude vytvorená ihlanová strecha. Sklon strešných rovín je 32°. Krytina je z hliníkového plechu v pásoch hnedej farby.

Konštrukcie a práce PSV
Tesárske konštrukcie
Krov je drevený. Krokvy sú navrhnuté rozmerov 80/140 mm, klieštiny 2x50/160 mm, nárožné krokvy 120/160 mm. Stĺpy veže s prierezom 320 mm, vodorovné nosníky 260 mm, stropné hrady 200 mm, zavetrenie 160 mm.

Krytina
Krytina je navrhnutá z hliníkového plechu v pásoch hnedej farby. Debnenie pod plech nude z dosiek hr. 25 mm na zvar.

Podlahy
Na prízemí bude podlaha z lomového kameňa kladeného do udupanej hliny a vyškárovaná cementovou maltou. Podlahy jednotlivých podlaží rozhľadne bude tvoriť doskový záklop z dosiek hr. 40 mm, ktorý je ukladaný na stropné hrady.

Maľby a nátery
Krov bude opatrený antibakteriálnym náterom FUNGAL V 1350 a protipožiarnym náterom PLAMOR Špeciál V 2025. Všetky tesárske konštrukcie je potrebné opatriť náterom proti drevokazným hubám a hmyzu SLOVLUX. Technológiu nanášania náterov previesť podľa návodu výrobcu.

Elektroinštalácia
Rozhľadňa musí byt' opatrená hrebeňovým bleskozvodom.
Vyhliadková veža bola navrhnutá z hľadiska protipožiarnej ochrany v zmysle Vyhl. Č . 94/22004 Z. z. a STN 92 0201-1 a ďalších noriem na ňu nadväzujúcich.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
08.12.2022 14:00:00
Plánované otevírání nabídek
09.12.2022 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Mestské lesy Košice a.s.
Adresa
Južná trieda 11
Košice
040 01, Slovenská republika
Administrátor VZ
Ing. Maroš Vanyo
mvanyo@meleskosice.sk
+421 908060834

Dokumenty