Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.06.2020 05:06

Karta veřejné zakázky #23/2019
Řešení problematiky hluku na silnicích ve vlastnictví Libereckého kraje - I

Informace

ID zakázky
3658
Název zakázky
Řešení problematiky hluku na silnicích ve vlastnictví Libereckého kraje - I
Číslo spisu VZ
23/2019
Režim veřejné zakázky
Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
2 085 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
90742000-0 - Služby související s hlukovým znečišťováním
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ051 - Liberecký kraj
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby - zpracování podkladů a žádostí pro systémové řešení problematiky hluku vybraných úseků komunikací, a to zjištění možnosti aplikace staré hlukové zátěže (dále jen „SHZ“), případně aplikaci časově omezeného povolení (dále jen „ČOP“). Výsledným produktem budou materiály vedoucí k povolení (časově omezené povolení - ČOP) překračování hygienických limitů hluku v rozsahu požadovaném platnou legislativou.

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby - zpracování podkladů a žádostí pro systémové řešení problematiky hluku vybraných úseků komunikací, a to zjištění možnosti aplikace staré hlukové zátěže (dále jen „SHZ“), případně aplikaci časově omezeného povolení (dále jen „ČOP“). Výsledným produktem budou materiály vedoucí k povolení (časově omezené povolení - ČOP) překračování hygienických limitů hluku v rozsahu požadovaném platnou legislativou.
V rámci této veřejné zakázky bude rovněž poskytnuta doplňková služba - 24 hodinové měření hluku z dopravy v souladu s platnou legislativou - Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, Zákon č. 267/2015 Sb. a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, jako doplňující měření mimo rámec ČOP a SHZ v předem neurčené lokalitě na území Libereckého kraje. Zadavatel předpokládá dvě taková měření během trvání smluvního závazku, zadavatel však negarantuje žádný minimální rozsah této služby.
V případě překročení stanovených hlukových limitů bude provedeno ověření možnosti aplikace institutu staré hlukové zátěže odsouhlasené Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje (dále jen „KHS“).
Doplňková služba bude realizována pouze na základě písemného požadavku objednatele.
Předmět veřejné zakázky bude realizován ve dvou etapách. Každá etapa bude zahájena na základě samostatné výzvy zadavatele.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
04.06.2019 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
Adresa
České mládeže 632/32
Liberec
70946078, Česká republika
Administrátor VZ
Mgr. Veronika Sedláčková
veronika.sedlackova@ksslk.cz
+420 725691346
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/70946078

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.