Stav: Ukončená

Serverový čas: 15.06.2024 18:54

Karta veřejné zakázky #PP-2024-001
„PP-2024-001“ Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPBA 9

Informace

ID zakázky
54579
Název zakázky
„PP-2024-001“ Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPBA 9
Číslo spisu VZ
PP-2024-001
Režim veřejné zakázky
Verejná obchodná súťaž
Druh zadávacího řízení
Verejná obchodná súťaž
Druh veřejné zakázky
-
Výsledek veřejné zakázky
Nájemní smlouva
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Vyhlasovateľ vyhlasuje OVS o najvýhodnejší návrh na uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o užívaní verejných prístavov, predmetom ktorej bude umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPBA 9.
Prístavná poloha OPBA 9 – ľavý breh r.km 1869,480 – 1869,400; dĺžka prístavnej polohy: 80 m.

Primárny účel prístavnej polohy: je primárne určená pre umiestnenie plávajúceho zariadenia, resp. pontónu, ktorý slúži na pristávanie osobných výletných alebo osobných kajutových plavidiel. Pri vodostave 300 cm (vodomerná stanica Bratislava) je plavebná hĺbka približne 2,0 m.
Účel užívania prístavnej polohy: státie plávajúceho zariadenia.
Inžinierske siete: áno – elektrina, voda, ; inžinierske siete vybudované na prístavnej polohe, nie sú predmetom OVS.

Bitvy, lôžka na vzpery, lôžka na mostík: áno; vyväzovacie prvky vybudované na prístavnej polohe, nie sú predmetom OVS.
Vyhlasovateľ nie je vlastníkom inžinierskych sietí a vyväzovacích prvkov a nezabezpečuje prístup k inžinierskym sieťam a vyväzovacím prvkom na prístavnej polohe, prístup k inžinierskym sieťam a vyväzovacím prvkom musí byť zabezpečený Užívateľom rokovaním s treťou stranou na jeho vlastné náklady.

Priľahlé pozemky:
k.ú. Staré Mesto (0804096), obec Bratislava-Staré Mesto, parcela registra “E” KN parc. č. 22370, vlastník Slovenská republika, správca SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik.
k.ú. Staré Mesto (0804096), obec Bratislava-Staré Mesto, parcela registra “E” KN parc. č. 22367, vlastník Slovenská republika, správca SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik.

Ťarchy: Na ľavom brehu Dunaja je ochranné pásmo v zmysle ustanovenia § 4 ods. 2 zákona o vnútrozemskej plavbe 5 m od brehovej čiary.
Výsledkom OVS bude uzatvorenie ZoBZ, ktorej znenie spolu s jej prílohami tvorí prílohu č. 3 týchto Súťažných podmienok, a na dodržaní znenia ktorej, vyhlasovateľ trvá. Vyhlasovateľ upozorňuje, že v obsahu ZoBZ a jej prílohách sú vyznačené alternatívy, ktoré sa uplatnia podľa podmienok uvedených vo vysvetlivkách obsiahnutých v príslušných poznámkach pod čiarou.

Doba užívania prístavnej polohy je do 30.11.2026. V prípade, že platnosť lodného osvedčenia skončí pred týmto dátumom, skončí doba užívania prístavnej polohy ku dňu skončenia platnosti lodného osvedčenia.

Bližšie infromácie sú uvedené v podmienkach OVS.

Kritérium hodnocení nabídek
Podle zadávací dokumentace
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
24.04.2024 13:00:00

Zadavatel

Název organizace
Verejné prístavy, a. s.
Adresa
Prístavná 10
Bratislava
821 09, Slovenská republika
Administrátor VZ
Barbora Janušová
barbora.janusova@vpas.sk
+421 918826072

Dokumenty