Status: Ongoing

Server time: 12.04.2021 17:05

DPS card #MAR 01/2021
Stavebné práce na cintorínoch a objektoch v správe MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy

Information

ID of tender
10407
Name of content of tender
Stavebné práce na cintorínoch a objektoch v správe MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Tender ref. no.
MAR 01/2021
Public tender journal ref. no.
019/2021/4891-WYP
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Construction
Estimated value
3 000 000,00 EUR
Main CPV
45215400-1 - Cemetery works
Further CPV
45000000-7 - Construction work
45215300-0 - Construction work for crematoriums
45236300-3 - Flatwork for cemeteries
45262690-4 - Refurbishment of run-down buildings
45262600-7 - Miscellaneous special-trade construction work
45262630-6 - Construction of furnaces
45233161-5 - Footpath construction work
45233160-8 - Paths and other metalled surfaces
45350000-5 - Mechanical installations
45453000-7 - Overhaul and refurbishment work
45342000-6 - Erection of fencing
45233250-6 - Surfacing work except for roads
45223800-4 - Assembly and erection of prefabricated structures
45453100-8 - Refurbishment work
45454000-4 - Restructuring work
45454100-5 - Restoration work
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Stavebné práce na cintorínoch a objektoch v správe MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy.
Predmetom zákazky je zriadenie DNS. Cieľom DNS je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy. DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek týkajúcich sa stavebných prác bežne dostupných na trhu, v rámci ktorej sa budú uskutočňovať realizácie jednotlivých stavebných, cintorínskych prác na dobu trvania max. 3 roky (36 mesiacov). Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.
Verejný obstarávateľ chce operatívnym zadávaním zákaziek umožniť účasť aj menším dodávateľom a preto odporúča aj menším dodávateľom, ktorí spĺňajú podmienky účasti v zmysle časti B. súťažných podkladov, aby zaslali žiadosť o zaradenie do DNS, aby sa tak mali možnosť uchádzať o vyhlásené zákazky. Len tým dodávateľom, ktorí boli zaregistrovaní v DNS je možné potom zasielať výzvu na predloženie ponuky a teda majú právo na predloženie ponuky, a preto verejný obstarávateľ odporúča dodávateľom, aby doručili žiadosť o zaradenie do DNS do uplynutia lehoty na predkladanie žiadostí uvedenej v súťažných podkladoch. V momente po vyhlásení jednotlivej konkrétnej zákazky sa nezaradení dodávatelia nevedia už uchádzať o vyhlásenú zákazku, avšak po ich zaradení im verejný obstarávateľ bude môcť zaslať výzvu na predloženie ponuky do ďalšej vyhlásenej zákazky. To znamená, že do DNS je možné zasielať žiadosť o zaradenie v priebehu celého jeho trvania, avšak výzvu ku konkrétnej jednotlivej zákazke môže takémuto dodávateľovi verejný obstarávateľ zaslať až po jeho zaradení, a nie je možné dodatočne niekoho zaradiť do už vyhlásenej zákazky.

Konkrétny rozsah predmetu zákazky, podrobná špecifikácia (projektová dokumentácia vrátane položkového rozpočtu), konkrétne miesta realizácie predmetu zákazky, ako aj ostatné doplňujúce informácie ( obhliadka miesta plnenia, termín realizácie...) budú súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Pozn.: Stavebný dozor si zabezpečí verejný obstarávateľ sám, na vlastné náklady na každú zákazku zadanú cez DNS

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Notes

Verejný obstarávateľ zvolil DNS ako otvorený a transparentný systém, z dôvodu potreby realizácie opakovaných cintorínskych a stavebných prác. Nakoľko sa rozpočet verejného obstarávateľa, podľa aktuálnych potrieb, v priebehu kalendárneho roku mení, nedokáže verejný obstarávateľ iným spôsobom zabezpečiť dodržanie ustanovení ZVO o účelovom delení zákazky. Verejný obstarávateľ bude transparentne zverejňovať jednotlivé výzvy v rámci DNS podľa aktuálnych potrieb a možností rozpočtu. Otázku bežnej dostupnosti sa snažíme vyriešiť zverejnením kompletnej projektovej dokumentácie a umožnením obhliadky miesta plnenia v rámci jednotlivých výziev.
Verejný obstarávateľ bude požiadavky na technickú a odbornú spôsobilosť riešiť v jednotlivých výzvach v rámci súčinnosti pri uzatváraní zmlúv.

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
26.02.2021 10:00:00
Planned opening of requests
26.02.2021 10:15:00
Doplnená lehota na predkladanie žiadostí
15.03.2024 11:00:00

Promoter

Subject's name
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Address
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovak republic
Process supervisor
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Documents