Status: Completed

Server time: 20.01.2022 08:13

DPS tender card #MAR 01/2021-013
Oprava chodníkov sektor 24 a 25 na cintoríne vo Vrakuni v Bratislave

Information

ID of tender
16013
Name of content of tender
Oprava chodníkov sektor 24 a 25 na cintoríne vo Vrakuni v Bratislave
Tender ref. no.
MAR 01/2021-013
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
63 301,65 EUR
Main CPV
45233161-5 - Footpath construction work
Further CPV
45236300-3 - Flatwork for cemeteries
45262600-7 - Miscellaneous special-trade construction work
45233160-8 - Paths and other metalled surfaces
45233250-6 - Surfacing work except for roads
90512000-9 - Refuse transport services
90513000-6 - Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je Oprava chodníkov vo Vrakuni v Bratislave. Práce pozostávajú v oprave poškodených častí chodníkov, spevňovaní krajníc a zhutňovaním podkladov, vyčistení jestvujúcich betónových chodníkov a až následne nad betónovaním jednotlivých chodníkov do úrovne okolitého terénu. Prepojenie pôvodných betónových vrstiev zabezpečuje adhézny mostík s hydraulickým spojivom pre sanáciu betónových konštrukcií a následným uložením KARI sieti priemeru 0,8 cm s okami 15x15 cm. Ukotvenie KARI sieti do podkladu bude riešené ukotvením oceľovými injektážnymi kotvami VME D 12 mm- 0,00001 t. Samotný betónový chodník bude realizovaný z krytu cementobetónových cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI do max. hrúbky 35 cm, podľa výšky okolitého terénu. Dilatácia medzi jednotlivými betónovými blokmi bude riešená rezaním priečnych a pozdĺžnych dilatačných škár pre vytvorenie komôrky pre zálievku š. 10 mm a hĺ. 25 mm. Povrchová úprava betónu bude zdrsňovaná metličkovaním z dôvodu vytvorenia protišmykovému povrchu v prípade dažďa a námrazy.
Práce budú realizované za plnej prevádzky cintorína Vrakuňa a preto musia byť organizované tak, aby umožňovali voľný prejazd prevádzkových vozidiel a funkčnosť cintorína.

V rámci súčinnosti pri uzatváraní zmluvy preukáže úspešný uchádzač spôsobilosť autorizovaný stavebný inžinier pre stavebné konštrukcie na výkon stavebných prác pre cestné stavby a betónové konštrukcie.

Miesto: sídlo, prevádzka objednávateľa – cintorín Vrakúňa Bratislava
Termín realizácie: do 3 týždňov od prevzatia staveniska

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
03.12.2021 10:00:00
Planned opening of bids
03.12.2021 10:30:00

Promoter

Subject's name
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Address
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovak republic
Process supervisor
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Documents