Status: Ongoing

Server time: 28.11.2023 13:46

DPS card #MAR 6/2021
DNS Architektonické a inžinierske služby

Information

ID of tender
11568
Name of content of tender
DNS Architektonické a inžinierske služby
Tender ref. no.
MAR 6/2021
Public tender journal ref. no.
v,č. 89/2021, 19307 - WYS
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Services
Estimated value
185 000,00 EUR
Main CPV
71240000-2 - Architectural, engineering and planning services
Further CPV
71250000-5 - Architectural, engineering and surveying services
71300000-1 - Engineering services
71320000-7 - Engineering design services
71322000-1 - Engineering design services for the construction of civil engineering works
71322100-2 - Quantity surveying services for civil engineering works
71330000-0 - Miscellaneous engineering services
71336000-2 - Engineering support services
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Konkrétny rozsah predmetu zákazky, podrobná špecifikácia oblasti architektonických a inžinierskych služieb, konkrétny rozsah a špecializácia, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Základným východiskom je kategorizácia a maximálny rozsah požadovaných služieb:
I. kategória, vysokokvalifikované práce koncepčné a koordinačné služby, rozsah max. 580 hodín, architektonické služby,
II. kategória, veľmi náročné koncepčné služby, rozsah max. 2 000 hodín, architektonické a inžinierske služby,
III. kategória, náročné služby rozsah max. 1 200 hodín, inžinierske služby,
IV. kategória, menej náročné služby rozsah max. 2 000 hodín, inžinierske služby,

Notes

Verejný obstarávateľ zvolil DNS ako otvorený a transparentný systém, z dôvodu potreby realizácie opakovaných architektonických a inžinierskych služieb. Nakoľko sa rozpočet verejného obstarávateľa, podľa aktuálnych potrieb, v priebehu kalendárneho roku mení, nedokáže verejný obstarávateľ iným spôsobom zabezpečiť dodržanie ustanovení ZVO o účelovom delení zákazky. Verejný obstarávateľ bude transparentne zverejňovať jednotlivé výzvy v rámci DNS podľa aktuálnych potrieb a možností rozpočtu. Otázku bežnej dostupnosti sa snažíme vyriešiť zverejnením kompletnej podkladovej dokumentácie a umožnením obhliadky miesta plnenia v rámci jednotlivých výziev.
Verejný obstarávateľ bude požiadavky na technickú a odbornú spôsobilosť riešiť v jednotlivých výzvach v rámci súčinnosti pri uzatváraní zmlúv.

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
17.05.2021 11:00:00
Planned opening of requests
17.05.2021 11:30:00
Dodatočný termín na predkladanie žiadostí -Trvanie DNS
17.05.2024 16:00:00

Promoter

Subject's name
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Address
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovak republic
Process supervisor
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Documents

Tenders