Status: Ongoing

Server time: 01.12.2021 23:42

Tender card #2021/1/GP-Zb.D
Infraštruktúra pre zber vybraných druhov odpadov v obci Gemerská Poloma (II.)

Information

ID of tender
16096
Name of content of tender
Infraštruktúra pre zber vybraných druhov odpadov v obci Gemerská Poloma (II.)
Tender ref. no.
2021/1/GP-Zb.D
Public tender journal ref. no.
273/2021
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
547 983,87 EUR
Main CPV
45210000-2 - Building construction work / IA19-3 - Conversion
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK042 - Košický kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetná stavba spadá do objektov odpadového hospodárstva a nemá výrobný charakter. Projekt rieši vybudovanie zberného dvoru v nevyužívaných priestoroch budovy a areáli bývalej školy v obci Gemerská Poloma okres Rožňava. Na dosiahnutie podmienok pre vybudovanie nového zberného dvoru v rámci týchto priestorov je potrebné urobiť stavebné
úpravy na budove, tak aby sa celé budova prispôsobila novému účelu, ktorým bude zberný dvor. Účelom je vytvorenie skladovacích priestorov v rámci prestavby budovy, manipulačných priestorov a potrebných vonkajších spevnených plôch. Ďalším účelom projektu je vybudovanie jedného zberného stanoviska v rámci obce.
Predmet zákazky sa skladá s nasledovných stavebných objektov:
SO 01 PREVÁDZKOVÁ BUDOVA ZBERNÉHO DVORA
SO 02 DROBNÁ ARCHITEKTÚRA AREÁLU (oplotenie, ....)
SO 03 SPEVNENÉ PLOCHY AREÁLU ZBERNÉHO DVORA
SO 04 PRÍPOJKA NN
SO 05 VODOVODNÁ PRÍPOJKA
SO 06 ODVODNENIE AREÁLU A BUDOVY
SO 07 MOSTNÁ VÁHA
Charakter stavby si nevyžaduje skúšobnú prevádzku a uvedie sa do prevádzky ako celok.
Podrobné špecifikácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch a projektovej dokumentácii, ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Verejný obstarávateľ požaduje v zmysle §46 ods.3 zákona zloženie zábezpeky vo výške: 25 000,00 EUR. Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch v bode 15.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
21.12.2021 11:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
21.12.2021 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Obec Gemerská Poloma
Address
Nám. SNP 211
Gemerská Poloma
049 22, Slovak republic
Process supervisor
Slavko Žilinčík
inpropoprad5@gmail.com
+421 903437450

Documents