Status: Ongoing

Server time: 12.08.2022 23:55

Tender card #108/2022
Rekonštrukcia lesnej cesty Hrašovík - etapa 2

Information

ID of tender
23765
Name of content of tender
Rekonštrukcia lesnej cesty Hrašovík - etapa 2
Tender ref. no.
108/2022
Type of tender
Verejná obchodná súťaž
Type of public tender
Verejná obchodná súťaž
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
244 410,98 EUR
Main CPV
44113810-6 - Surface dressing
Further CPV
44113620-7 - Asphalt
45112000-5 - Excavating and earthmoving work
45233120-6 - Road construction works
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Opis aktuálneho stavu a zdôvodnenie potreby rekonštrukcie
Cesta v úseku km 1,100 – 3,570 (etapa 2) zodpovedá kategórii (podľa STN 73 6108)
1L – 4,0/30 km s krytom vozovky z penetračného makadamu, ktorý je po celej dĺžke značne poškodený. Povrch vozovky je vypratý, spojivo miestami úplne chýba. Nachádzajú sa na ňom sieťové trhliny, priečne deformácie, pomerne rozsiahle výtlky a v niektorých úsekoch je okraj vozovky poprelamovaný. Pozdĺžne odvodňovacie priekopy na niektorých úsekoch chýbajú. Na 4 z 9 rúrových priepustov sú posunuté a prelámané betónové TZP rúry, poškodené kalové jamy a čelá. Lesné sklady, výhybne a výjazdy sú nedostatočne spevnené.

Technické údaje stavby
Celková dĺžka lesnej cesty (etapa 2): 2,470 km
Rekonštruovaný úsek (etapa 2): km 1,100 – 3,570 (v smere Furča – Hrašovík)
Kategória cesty (podľa STN 73 6108): 1L – 4,0/30 s voľnou šírkou cesty 4,0 m a vozovkou krytou penetračným makadamom šírky 3,0 m s rozšírením v smerových oblúkoch a s krajnicami z kameniva širokými 0,50 m po obidvoch stranách.

Spôsob prevedenia stavby
Detailný opis stavby vrátane technického a technologického riešenia je uvedený v kompletnej Technickej správe z projektovej dokumentácie stavby uvedenej v prílohe č. 1.
V stručnosti sa majú realizovať tieto hlavné stavebné práce:
- zemné práce pre čistenie a prehĺbenie priekop a úpravu telesa cesty v rozsahu približne
0,30-2,58 m3 na 1 bežný meter cesty a výkop rýh pre osadenie rúrových priepustov
- osadenie 4 nových rúrových priepustov s vyčistením a opravou 5 existujúcich
- vybudovanie vozovky úpravou podkladu zo štrkodrviny a požením krytu z penetračného makadamu PM63 obrus hr. 100 mm s kostrou z kameniva HDK fr. 32-63 mm s preliatím cestným asfaltom v množstve 5,0 kg/m2 a presypaním výplňovím kamenivom HDK
fr. 16-22 mm v množstve 30 kg/m2 vrátane uzavretia dvojvrstvovým náterom N2V
- zriadenie krajníc
- osadenie drevených smerových kolov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
18.08.2022 14:00:00

Promoter

Subject's name
Mestské lesy Košice a.s.
Address
Južná trieda 11
Košice
040 01, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Maroš Vanyo
mvanyo@meleskosice.sk
+421 908060834

Documents